dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Podmínka odkládací

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Podmínka odkládací

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA


Obchodní firma: Lasič, s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 178, 169 00 Praha 6
IČ: 187 64 098

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3421, jednající Mgr. Janem Milým, jednatelem


  • dále jen jako "prodávající“ na straně jedné


a


Obchodní firma: Nové boty, s.r.o.
Sídlo: U Kaštanu 34, 169 00 Praha 6
IČ: 543 53 232

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5322, jednající Ivonou Zelenkovou, jednatelkou


  • dále jen jako "kupující“ na straně druhé


Čl. 1
Předmět smlouvy

  1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výrobního stroje GUDO – 34RE, výrobní číslo 345 675 432, dále v této smlouvě označovaného jen jako "předmět prodeje“.

  2. Prodávající touto smlouvou prodává a převádí kupujícímu předmět prodeje uvedený v odst. 1 tohoto článku se všemi součástmi a příslušenstvím, za níže dohodnutou kupní cenu, a kupující tento předmět prodeje kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

Čl. 2
Výše a splatnost kupní ceny

  1. Kupní cena předmětu prodeje prodávaného touto smlouvou činí celkem 650 000 Kč (slovy šestsetpadesát tisíc korun českých) včetně DPH.

  2. Na základě dohody účastníků je povinen kupující celkovou cenu ve výši 650 000 Kč včetně DPH uhradit prodávajícímu na účet č. 2134434465/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pod variabilním symbolem IČ kupujícího do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

  3. Povinnost zaplatit kupní cenu je kupujícím splněna až okamžikem připsání kupní ceny podle odst. 2 tohoto článku na shora uvedený účet prodávajícího.

Čl. 3
Další ujednání

  1. Smluvní strany sjednávají podmíněnou účinnost této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy kupující předloží prodávajícímu písemný příslib banky k poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny sjednané v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Účastníci této smlouvy berou na vědomí skutečnost, že smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...