dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Odvolání

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Odvolání

Stáhnout vzor

Krajskému soudu v Brně
prostřednictvím
Okresního soudu v Hodoníně
Velkomoravská 4
695 46 Hodonín

k č.j. 9 C 1544/2008-10

V Praze dne 10. 9. 2008

Žalobce: Českomoravská družstevní záložna
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ: 55223877
Žalovaný: Marta Malá, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín

o zaplacení částky 45 000 Kč s příslušenstvím

odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně
č.j. 9 C 1544/2008-10, ze dne 15. 8. 2008

DVOJMO

Doporučeně

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

I.

Okresní soud v Hodoníně rozhodl svým rozsudkem č.j. 9 C 1544/2008-10, ze dne 15. 8. 2008 tak, že:

  1. zamítl žalobu ze dne 15. 12. 2007, kterou se žalobce po žalované domáhal zaplacení částky ve výši 45 000 Kč s příslušenstvím, a
  2. uložil žalobci povinnost nahradit žalované náklady řízení ve výši 10 000 Kč,

(dále jen "napadené rozhodnutí“),

přičemž napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 31. 8. 2008.

II.

Žalobce podává tímto v zákonné lhůtě odvolání proti napadenému rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně (dále jen "soud I. stupně“), kterým napadá napadené rozhodnutí v celém jeho rozsahu, tedy oba jeho výroky.

Důvody odvolání jsou následující:

Žalobce namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a zároveň soud I. stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním (§ 205 odst. 2 písm. e) a g) o.s.ř.). Žalobce též namítá, že řízení před soudem I. stupně bylo stiženo jinou vadou, která mohla mít a také měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci samé (§ 205 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

III.

Žalobce dále předesílá, že napadené rozhodnutí je pro nedostatek důvodů a nesrozumitelnost též nepřezkoumatelné a že proto nejsou dány podmínky ani pro potvrzení ani pro změnu napadeného rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí vyplývá mimo jiné z toho, že soud I. stupně učinil několikerá tzv. "souhrnná zjištění“.

K tomu žalobce cituje z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 177/2002 ze dne 3. 5. 2003: "Nejvyšší soud také vysvětlil, že nepřezkoumatelný je rozsudek, jehož skutkové a právní závěry vycházejí z tzv. souhrnného zjištění, jímž se zjišťuje rozhodný skutkový stav současně na základě všech provedených důkazů, aniž se uvede, na základě kterých důkazů se to které zjištění činí, a z jakých důvodů, jakož i bez vysvětlení rozporů mezi nimi.“

Soud I. stupně totiž na počátku druhého odstavce třetí strany napadeného rozhodnutí uvedl, že "všechny výše uvedené důkazy zhodnotil podle § 132 o.s.ř. a zjistil následující:..“. Ačkoli soud I. stupně posléze uvádí některé konkrétní důkazy a důkazní prostředky, jichž pro svá skutková zjištění použil, činí tak ovšem takovým způsobem, že není zřejmé, kdy reprodukuje kupř. výpovědi vyslechnutých svědků, kdy sděluje, co z takových výpovědí zjistil, a kdy z případných skutkových zjištění vyvozuje vlastní právní závěry.

Žalobce podotýká, že prakticky celé, velmi stručné odůvodnění napadeného rozhodnutí je koncipováno velice nepřehledně, nelogicky a nesrozumitelně, a tak v rozporu s požadavky kladenými na odůvodnění rozsudku ustanovením § 157 o.s.ř.

IV.

Vzhledem k výše uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...