dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor A: Návrh na změnu žaloby

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Návrh na změnu žaloby

Stáhnout vzor

Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
682 01 Vyškov

V Praze dne 6. 3. 2009

Žalobce: Českomoravská družstevní záložna
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ 552 23 877
Žalovaný: Stanislav Novák, r.č. 521214/425
bytem Veletržní 17, 682 01 Vyškov

Návrh na změnu žaloby

o zaplacení částky 90 320 Kč s příslušenstvím
s návrhem na vydání platebního rozkazu

DVOJMO

Doporučeně

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

Přílohy: dle textu

I.

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 5. 10. 2008, podanou ke shora uvedenému soudu dne 7. 10. 2008, zaplacení částky ve výši 90 320 Kč s příslušenstvím, přičemž dlužná částka představovala neuhrazené nájemné za užívání bytu, zařízení bytu a zálohy za služby spojené s užíváním bytu na základě Smlouvy o nájmu bytu, kterou žalobce uzavřel se žalovaným dne 1. 10. 2007, dále jen "Smlouva“.

II.

Společnost, která pro žalobce spravovala byt, jenž byl předmětem nájmu žalovaného, provedla po podání žaloby, a to v prosinci 2008 vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu za rok 2007. Dne 10. 12. 2008 žalobce vystavil žalovanému dle čl. 3.5. Smlouvy daňový doklad – fakturu, ve které byla fakturována částka za vyúčtování služeb za rok 2007, a vycházela tak z reálné spotřeby energií a služeb za rok 2007. Faktura byla vystavena na částku ve výši 23 297,10 Kč.

Pro případ pozdní platby se žalovaný zavázal dle čl. 3.6. Smlouvy hradit úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Důkazy: Daňový doklad č. 9080004772
Smlouva o nájmu bytu a movitých věcí ze dne 1. 10. 2007

III.

Žalobce uplatňuje v souladu s čl. 3.6. Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky 23 297,10 Kč od 16. 12. 2008 do zaplacení.

IV.

Žalovaný fakturovanou částku žalobci neuhradil, a to ani přes zaslané upomínky, a proto k dnešnímu dni žalovaný dluží žalobci dlužnou částku v celkové výši 113 617,10 Kč s příslušenstvím.

V.

Na základě výše uvedeného žádáme soud, aby připustil rozšíření žaloby na celkovou částku 113 617,10 Kč a vydal tento

p l a t e b n í r o z k a z

  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 113 617,10 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 1. 5. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 31. 5. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 2. 7. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 1. 8. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 5 120 Kč za každý den prodlení od 31. 8. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 3 400 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 3 400 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 3 400 Kč za každý den prodlení od 2. 4. 2008 do zaplacení, z dlužné částky 3 400 Kč za každý den prodlení od 2. 4.

Nahrávám...
Nahrávám...