dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Návrh na jmenování znalce za účelem vypracování znaleckého posudku

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Návrh na jmenování znalce za účelem vypracování znaleckého posudku

Mgr. Markéta Káninská

Stáhnout vzor

Krajskému soudu v Praze
Nám. Kinských 5
150 75 Praha 5

V Praze dne 15. října 2010


   
Navrhovatelka: XYZ s.r.o., IČ: 123 45 678
sídlo: 251 01 Říčany, Smiřických 41
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67961
jménem společnosti jedná: Ludvík Kos, jednatel
Znalec: OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ s.r.o., IČ: 225 66 987
sídlo: 180 00 Praha 8, Justinova 859/7
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154871
jménem společnosti jedná: Ing. Václav Klimeš, jednatel

Návrh na jmenování znalce soudem podle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za účelem vypracování znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti

Kolek ve výši 1 000 Kč vylepen na prvopisu návrhu

DVOJMO!

  • Elektronický výpis z obchodního rejstříku navrhovatelky – příloha č. 1

  • Elektronický výpis z obchodního rejstříku znalce – příloha č. 2

  • Kopie rozhodnutí o zapsání znalce do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost – příloha č. 3

  • Čestné prohlášení znalce o jeho nezávislosti – příloha č. 4

  • Výpis z katastru nemovitostí (LV) č. 269 pro k.ú... – příloha č. 5


I.

Navrhovatelka podává návrh na jmenování znalce soudem podle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, za účelem vypracování znaleckého posudku o ocenění níže specifikovaného nepeněžitého vkladu, který bude následně jeho výlučným vlastníkem coby společníkem navrhovatelky vložen do základního kapitálu navrhovatelky za účelem jeho zvýšení.

Nepeněžitý vklad do základního kapitálu navrhovatelky, jehož hodnota má být stanovena dle znaleckého posudku znalce jmenovaného nadepsaným soudem na základě tohoto návrhu, je tvořen následujícími nemovitostmi:

  • budovou bez čp./če, způsob využití technické vybavení, nacházející se na pozemku parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2,

  • pozemkem parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2,

  • pozemkem parc. č. 257/3 – ostatní plocha, o výměře 1547 m2,

to vše zapsané na LV č. 269 pro k.ú. Jažlovice, obec Říčany, u Katastrálního úřadu pro Středočeský

Nahrávám...
Nahrávám...