dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor

7.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor

uzavřená podle
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění

Ing. Rudolf Lupský
nar. 10. 8. 1955,
bytem Loučná 783/21, Praha 5, PSČ 158 00
na straně jedné

(dále jen "Pronajímatel“)

a

Miroslav Svoboda
nar. 5. 5.1980
IČ 55555555
zapsaný v živnostenském rejstříku ............
místem podnikání Křížovnického 555/2, Praha 1
na straně druhé

(dále jen "Nájemce“)

Smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku uzavírají za níže uvedených podmínek následující Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen "Smlouva“):


Článek 1
Předmět Smlouvy

 1. 1.1. Předmětem této Smlouvy je na jedné straně zejména závazek Pronajímatele přenechat Nájemci do užívání předmět nájmu definovaný v čl. 2.2 této Smlouvy a poskytovat mu služby s takovým užíváním spojené a na druhé straně zejména závazek Nájemce hradit nájemné za užívání předmětu nájmu a další platby, zejména za poskytované služby, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.


Článek 2
Předmět nájmu

 1. 2.1. Pronajímatel prohlašuje, že je jediným vlastníkem domu č.p. 555 umístěného na pozemku p.č. st. 222 na adrese Praha 2, Klepáčova 569, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, KP Praha, na listu vlastnictví č. 999 pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, okres Hl. město Praha (dále jen "Dům“) a je tak oprávněn Dům užívat a přenechávat ho, ať už celý nebo po částech (jednotlivých nebytových prostorech), do nájmu třetím osobám.
 2. 2.2. Předmětem pronájmu dle této Smlouvy jsou nebytové prostory o velikosti 90 m 2 umístěné v přízemí Domu a sestávající se z

  ......... (pozn. podrobně popište nebytové prostory – např. obchod o velikosti 25 m2, kancelář o velikosti 20 m2, sklad o velikosti .......)

  (dále jen "Nebytové prostory“). Nebytové prostory a jejich umístění v Domě je vyznačeno na plánku, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.


Článek 3.
Nájem a jeho účel; předmět podnikání

 1. 3.1. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nebytové prostory Nájemci do užívání za účelem jejich využití jako obchodu se sportovními potřebami.
 2. 3.2. Nájemce prohlašuje, že k uvedenému využití Nebytového prostoru disponuje potřebným podnikatelským oprávněním – a to .................................. Tento předmět podnikání bude Nájemce provozovat v provozovně umístěné v Nebytových prostorech.
 3. 3.3. Jakékoli využití Nebytových prostor pro jiné účely je podmíněno předchozím písemným souhlasem Pronajímatele.


Článek 4.
Doba nájmu; předání Nebytových prostor

 1. 4.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ............. a počíná dnem ................
 2. 4.2. Tato Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další jeden rok, pokud jedna ze stran písemně nedoručí oznámení druhé straně o úmyslu tuto Smlouvu již neprodlužovat, a to nejpozději 3 měsíce před ukončením nájemního vztahu. V této lhůtě musí být písemné oznámení druhé straně doručeno.
 3. 4.3. Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci nebo jeho zástupci Nebytové prostory dne ......... v 9.00 hod. Nájemce se zavazuje Nebytové prostory v tomto termínu převzít. V rámci předání a převzetí Nebytových prostor bude provedena jejich prohlídka a Nájemci budou předány klíče. Smluvní strany sepíší a podepíší předávací protokol, v němž zachytí stav Nebytových prostor v okamžiku jejich předání.

  Nedostaví-li se Nájemce nebo jeho zástupce k převzetí Nebytových prostor ve sjednané lhůtě, bude předmět nájmu v takovém případě považován ze strany Pronajímatele za řádně předaný.

 4. 4.4. Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci klíče od Nebytových prostor a od hlavního vchodu do Domu. V případě, že Nájemce vymění zámek od dveří v Nebytovém prostoru, je povinen v zapečetěné obálce týž den, kdy výměna proběhla, odevzdat Pronajímateli jeden duplikát od každého nového zámku pro případ krizových událostí způsobených vyšší mocí apod.


Článek 5.
Služby poskytované spolu s nájmem

 1. 5.1. Spolu s nájmem Nebytového prostoru je Pronajímatel povinen poskytovat Nájemci následující služby:
  1. i. Pronajímatel se zavazuje úplatně zajistit Nájemci dodávky elektrické energie, plynu a tepla. V případě přerušení dodávek těchto energií ze strany dodavatelů, Pronajímatel Nájemci neodpovídá za vzniklou škodu, respektive odpovídá pouze v případě, pokud přerušení dodávek energií zavinil.
  2. ii. Pronajímatel se dále zavazuje zabezpečit Nájemci odvoz odpadu, úklid a osvětlení společných prostor, jakož i dodávku studené pitné vody a stočné.

  Všechny výše jmenované služby jsou dále touto Smlouvou označeny jako Služby.


Článek 6.
Nájemné a cena za Služby

 1. 6.1. Nájemce je povinen hradit Pronajímateli za nájem Nebytových prostor Nájemné ve výši ............. (slovy ....................) měsíčně (dále jen"Nájemné“).

  Nájemné bude placeno měsíčně předem vždy ke každému 5. dni daného měsíce převodem na účet Pronajímatele č. účtu:.................. Pronajímatel je oprávněn číslo účtu jednostranně změnit, přičemž je povinen toto Nájemci neprodleně oznámit.

 2. 6.2. Vedle Nájemného je Nájemce povinen hradit Pronajímateli cenu za Služby, která bude Nájemci vyúčtována dle skutečných nákladů, které Pronajímatel s poskytováním těchto Služeb má, respektive dle skutečných nákladů fakturovaných Pronajímateli poskytovateli těchto Služeb, přičemž Služby budou Nájemci rozúčtovány následovně:
  • elektrická energie dle skutečné spotřeby uvedené na elektroměru, který náleží k Nebytovému prostoru, tak jak bude náklad spojený s dodávkami elektrické energie Pronajímateli vyúčtován dodavatelem,

  • plyn dle skutečné spotřeby uvedené na plynoměru, který náleží k Nebytovému prostoru, tak jak bude náklad spojený s dodávkami plynu Pronajímateli vyúčtován dodavatelem,

  • dodávka studené pitné vody a stočného dle poměrových měřičů spotřeby vody, které jsou umístěny v Nebytových prostorech, a to dle poměru spotřeby vody Nájemce vůči celkové spotřebě vody všemi uživateli Domu vyúčtované dodavatelem.

  Odvoz odpadu, úklid a osvětlení společných prostor bude Pronajímatel poskytovat Nájemci zdarma.

  Nájemce bude platit vždy ke každému 5. dni daného měsíce spolu s běžným Nájemným Pronajímateli zálohu na náklady spojené s poskytováním Služeb ve výši .........,- Kč /měsíc (dále jen "Záloha na Služby“), přičemž Zálohy na Služby budou jedenkrát ročně vyúčtovány podle výše uvedených pravidel. Vyúčtování bude Nájemci doručeno vždy nejdéle do 31. 7. každého kalendářního roku.

  O případný přeplatek na Službách si je Nájemce oprávněn snížit nejbližší platbu Zálohy na Služby. Případný nedoplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel bude povinen na žádost Nájemce předložit k nahlédnutí příslušné faktury dodavatelů jednotlivých Služeb.

 3. 6.3. Pronajímatel je oprávněn jednostranně upravit výši měsíčních Záloh na Služby. Úprava výše Záloh na Služby však musí být přiměřená spotřebě Nájemce, přičemž výchozí základnou pro určení výše Záloh na Služby bude zejména skutečná spotřeba Služeb Nájemcem za předchozí kalendářní rok.
 4. 6.4. Počínaje rokem ........ je Pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit dohodnuté Nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem pro oblast nájmu nebytových prostor. Zvýšení Nájemného se vztahuje na celý příslušný kalendářní rok, i když bude Nájemci oznámeno v jeho průběhu. Výpočtovou základnou je vždy výše Nájemného z předchozího kalendářního roku. Rozdíl, o nějž bude Nájemné zvýšeno za předchozí kalendářní měsíce daného roku, je splatný do 1 měsíce ode dne, kdy bude na tento rozdíl vystavena Pronajímatelem Nájemci faktura.


Článek 7.
Práva a povinnosti Pronajímatele

 1. 7.1. Pronajímatel je povinen zabezpečit Nájemci přístup do Nebytových prostor 24 hodin denně. Pronajímatel má právo kontroly Nebytových prostor, a to po předchozím ústním nebo písemném upozornění Nájemce den před zamýšlenou kontrolou.
 2. 7.2. Pronajímatel se zavazuje udržovat Nebytové prostory ve stavu odpovídajícím dohodnutému účelu nájmu mimo údržby, kterou bude dle článku 8. této Smlouvy povinen provádět Nájemce.
 3. 7.3. Pronajímatel se zavazuje, že nepronajme v Domě jiné nebytové prostory dalšímu subjektu se stejným předmětem podnikání, který bude provozovat Nájemce v pronajatém Nebytovém prostoru podle této Smlouvy.
 4. 7.4. Pronajímatel bere na vědomí, že je Nájemce povinen ohlásit na příslušném živnostenském úřadě Nebytové prostory jako svou provozovnu. Pronajímatel bere na vědomí, že je Nájemce tuto Smlouvu oprávněn na žádost živnostenského úřadu předložit k prokázání právního titulu užívání pronajatých prostor. Pokud bude třeba k ohlášení provozovny součinnosti či souhlasu Pronajímatele, Pronajímatel se zavazuje tuto součinnost či souhlas Nájemci poskytnout.


Článek 8
Práva a povinnosti Nájemce

 1. 8.1. Nájemce není oprávněn Nebytové prostory podnajmout
Nahrávám...
Nahrávám...