dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Kupní smlouva

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Kupní smlouva

Stáhnout vzor

Kupní smlouva

(uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

 1. Prodávající:

  ........................................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající .............................................................. (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen prodávající)

 2. Kupující:

  ........................................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající .............................................................. (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen kupující)

II.
Předmět smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodávat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané od prodávajícího odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

 2. Zboží dodávané na základě této smlouvy je uvedeno v seznamu tvořícím přílohu a součást této smlouvy.

 3. Zboží bude prodávajícím dodá!váno prostřednictvím dopravce (kamionu) do provozovny kupujícího v ...................................... (přesné označení provozovny a jejího umístění).

 4. Zboží dodávané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v jakosti a provedení založené prohlášením o shodě, které je obsaženo v příloze č. 2 k této smlouvě tvořící její součást. Vlastnosti zboží dále odpovídají ČSN .................... (uvést číslo normy).

 5. Zboží bude prodávajícím dodáváno kupujícímu podle této smlouvy v množství a skladbě, které budou požadovány kupujícím v písemných odvolávkách s tím, že každá odvolávka bude zaslána do sídla prodávajícího nejméně tři dny před požadovanou dodávkou zboží.

III.
Kupní cena

 1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena zboží dodávaného podle této smlouvy bude odpovídat ceníku prodávajícího, který je uveden v příloze č. 3 a tvoří součást této smlouvy.

 2. Pokud jednotlivé položky ceníku zboží obsaženého v příloze č. 3 této smlouvy doznají změny, je kupující povinen zaplatit zvýšenou cenu u jednotlivých druhů zboží, pokud nepřesahuje v jednotlivém případě 10 % z ceny původní. Pokud by cena jednotlivého druhu zboží přesahovala 10 % z ceny původní bude nová cena zboží sjednána formou písemné změny této smlouvy.

 3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí od dopravce odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list připojený k jednotlivé zásilce zboží opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího.

 4. Po dodání zboží je prodávající oprávněn vystavit fakturu. Dodání zboží je zároveň pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty a náležitostech obchodní listiny podle § 13a obchodního zákoníku bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, dokladu osvědčujícího zdanitelného plnění, číslo faktury, datum splatnosti, popřípadě částku poskytnuté zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem pracovníka oprávněného ji vystavit.

 5. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy u jednotlivého uskutečnění zdanitelného plnění k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

 6. Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručení kupujícímu.

 7. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti.

 8. Faktura bude hrazena bezhotovostní na účet prodávajícího č. účtu ..................................... vedeného u ....................... (označení banky).

 9. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

IV.
Doba plnění

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu dvou let počínaje dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 2. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v písemných odvolávkách kupujícího za předpokladu, že budou doručeny v dohodnutých lhůtách tak, aby mohl prodávající řádně a včas plnit v termínu do čtyř dnů od doručení písemné odvolávky kupujícího.

 3. Prodávající je oprávněn plnit před dohodnutým termínem plnění jen s písemným souhlasem kupujícího.

 4. Pokud prodávající dodá u jednotlivého plnění větší množství zboží, než je 6 % nad množství uvedené v odvolávce kupujícího, je kupující povinen do 24 hodin písemně toto větší množství odmítnout. Pokud to kupující v uvedené lhůtě neučiní, platí větší množství za dodané a prodávající má právo na jeho úhradu.

 5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.

 6. Převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.

 7. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající a kupující se zavazuje, že každému dalšímu podnikateli, který by od něj zboží dodané prodávajícím koupil, písemně oznámí, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

V.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, že v záruční době, která činí dva roky od převzetí zboží odpovídá za to, že zboží bude mít smluvenou jakost a provedení, bude dodáno v množství uvedeném v odvolávce kupujícího, bude řádně baleno (způsob balení zboží je uveden v katalogu prodávajícího tvořící přílohu č. 4 a součást smlouvy) a v průběhu přepravy prostřednictvím dopravce zaručuje, že při řádné a odpovědné manipulaci se zbožím nedojde k poškození zboží či jeho obalu v

Nahrávám...
Nahrávám...