dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A - Kupní smlouva na zkoušku

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A - Kupní smlouva na zkoušku

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci:

Obchodní firma: Zitus, s.r.o.
Se sídlem: Voršilská 18, 110 00 Praha 1
IČ: 282 43 579
Jménem společnosti jedná: Ing. arch. Jakub Zvoník, jednatel
- dále jen jako "prodávající“ na straně jedné

a

Jméno: Bergl, s.r.o.
Se sídlem: Kvapilova 2, 390 03 Tábor
IČ: 357 28 457
Jménem společnosti jedná: Ing. Jindřich Zvolenský, jednatel
- dále jen jako "kupující“ na straně druhé

následující


kupní smlouvu na zkoušku

I.

Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je pět kusů chladniček s mrazákem typu BOSCH KGV33X27 vč. příslušenství (dále jen "Zboží“), jejíž specifikace tvoří součást této smlouvy jako příloha č. 1.

  2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy prodat kupujícímu Zboží popsané v odstavci 1. tohoto článku, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu dle článku II. této smlouvy.

II.

Kupní cena a způsob zaplacení

  1. Účastníci dohodli kupní cenu ve výši 8.596,- Kč (slovy: osmtisícpětsetdevadesátšest korun českých) za kus, celkem tedy 42.980,- Kč (slovy: čtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát korun českých).

  2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu převodem na účet prodávajícího č. 19-35624158/ /0300, vedený u ČSOB, a.s., a to nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení faktury splňující povinné náležitosti daňového dokladu prodávajícím kupujícímu.

III.

Koupě na zkoušku

  1. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 471 a § 472 obchodního zákoníku odkládací podmínku koupě Zboží, podle které tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem schválení Zboží kupujícím ve zkušební lhůtě dle následujícího odstavce.

  2. Zkušební lhůta pro schválení Zboží se sjednává v délce jednoho měsíce ode dne podpisu této smlouvy (dále jen jako "zkušební doba“).

  3. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude připraveno pro převzetí kupujícím v provozovně prodávajícího na adrese Postupická 31, 141 00 Praha 4, proti předložení dokladů nutných k převzetí Zboží dle této smlouvy po dobu specifikovanou v předchozím odstavci.

  4. Jestliže kupující

Nahrávám...
Nahrávám...