dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Konzultační smlouva

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Konzultační smlouva


Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Společnost .........................................................................................,

se sídlem ...........................................................................................,

IČ: ......................................,

DIČ ......................................,

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ..................., vložka ................, zast. jednatelem: ................................................................. ..

(dále jen "Společnost“)

a

Společnost .........................................................................................,

se sídlem ...........................................................................................,

IČ: ......................................,

DIČ ......................................,

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ..................., vložka ................, zast. jednatelem: ................................................................. ..

(dále jen "Konzultant“)

v souladu s ustanoveními § 269 odst. 2 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KONZULTAČNÍ SMLOUVU
(dále jen "Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

 1. 1.1 Konzultant poskytne Společnosti služby spočívající v poradenství a podpoře v oboru činnosti spojené při realizaci "projektu“.
 2. 1.2 Služby mohou obsahovat zejména:
  1. konzultace v otázkách spojených s technickým vybavením, organizací a školením odborných pracovníků, zajištění výběru dodavatelů, to vše v souvislosti s realizací "projektu“,

  2. koordinace a poradenství v rámci začlenění "projektu“ do aktuální struktury společnosti z hlediska efektivity řízení Společnosti a obchodní činnosti Společnosti,

  3. spolupráci s externími smluvními partnery Společnosti,

  4. poradenství při provádění jiných úkolů dle požadavků vedení Společnosti.

 3. 1.3 Společnost poskytne Konzultantovi za podmínek stanovených v této Smlouvě odměnu za činnost uvedenou v tomto článku 1. Smlouvy.

2. Povinnosti Konzultanta

 1. 2.1 Konzultant je povinen při poskytování Služeb postupovat v souladu s pokyny Společnosti.
 2. 2.2 Konzultant je povinen poskytovat Služby řádně, svědomitě, odborně a efektivně s vynaložením odborné péče a v dobré víře, s uplatněním svých nejlepších znalostí a dovedností, a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž je povinen dbát zájmů Společnosti.
 3. 2.3 Konzultant není oprávněn zavazovat svým jednáním Společnost ani jednat za Společnost před úřady a dalšími třetími osobami, pokud k tomu nebyl předem výslovně zmocněn na základě plné moci.
 4. 2.4 Konzultant prohlašuje, že je oprávněn vykonávat obchodní činnost dle článku I. Smlouvy a po dobu trvání této Smlouvy bude odborně způsobilý poskytovat Služby podle této Smlouvy.
 5. 2.5 Konzultant je povinen informovat Společnost po zjištění a bez zbytečného prodlení o podstatných skutečnostech, jež mohou ovlivnit plnění povinností Konzultanta, případně jež mohou ohrozit zájmy Společnosti, dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti potřebu provedení právních a jiných úkonů, jejichž uzavření je nutné k ochraně zájmů a majetku Společnosti a předcházení hrozícím škodám.
 6. 2.6 Konzultant je povinen předávat Společnosti výstupy z provedených Služeb dle čl. 1 této Smlouvy v písemné či elektronické formě vždy ke konci kalendářního měsíce.

3. Povinnosti Společnosti

 1. 3.1 Společnost poskytne Konzultantovi nezbytnou součinnost, aby mohl provádět konzultační činnost dle této Smlouvy řádně a včas a v požadované kvalitě, tedy zejména poskytne Konzultantovi:
  1. nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy,

  2. veškeré podklady potřebné k plnění závazků z této Smlouvy,

  3. administrativní a technické zázemí za účelem plnění povinností Konzultanta.

 2. 3.2 Společnost je povinna poskytnout Konzultantovi odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy.

4. Trvání a rozsah smlouvy

 1. 4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost a účinnost Smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí některou ze smluvních stran.
 2. 4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
 3. 4.3 Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu podáním písemné výpovědi doručené druhé smluvní straně s jednoměsíční výpovědní
Nahrávám...
Nahrávám...