dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor A: Komisionářská smlouva o obstarání prodeje cenného papíru

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Komisionářská smlouva o obstarání prodeje cenného papíru

Stáhnout vzor

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "komitent“)

a

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "komisionář“)

(komitent a komisionář dále též společně jako "smluvní strany“ nebo samostatně každý jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 28 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako "zákon o cenných papírech“) a § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako "obchodní zákoník“), tuto

Komisionářskou smlouvu o obstarání prodeje cenného papíru

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek komisionáře prodat vlastním jménem a na účet komitenta za podmínek sjednaných touto smlouvou cenné papíry (akcie) specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy a závazek komitenta zaplatit komisionáři za to úplatu.

II.
Prodej cenných papírů (Akcií)

 1. Předmětem prodeje jsou níže uvedené cenné papíry, a to akcie emitované společností ......................., IČ: ..................., se sídlem ......................, zapsané v obchodním rejstříku vedeném .................., oddíl ............., vložka č. .............. (dále také jako "emitent“):

  Druh: kmenové

  Forma: listinné

  Podoba: na jméno

  Jmenovitá hodnota: ..................... každé jedné akcie

  Počet: ..................... ks

  Číselné označení: ......................

  (dále jako "Akcie“).

 2. Komisionář se zavazuje prodat Akcie vlastním jménem na účet komitenta na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. Cena prodávaných Akcií přitom musí být minimálně .................... Kč (slovy: ................... korun českých) za jeden kus Akcie.
 3. Smluvní strany se dohodly, že prodej Akcií musí být uskutečněn nejpozději do ...............

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní strany se dohodly, že komitent bude komisionáři předávat pokyny formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu komisionáře .................

 2. Komisionář je povinen plnit povinnosti z této smlouvy osobně.

 3. Komisionář je povinen oznámit komitentovi každého zájemce o koupi Akcií.

 4. V případě, že komitent udělí komisionáři pokyn k prodeji Akcií, je povinen komisionáři Akcie, které mají být předmětem prodeje, předat, a to do dvou dnů od udělení pokynu a komisionář je povinen Akcie od komitenta převzít. Po převzetí Akcií odpovídá komisionář jako schovatel za škodu vzniklou zničením nebo ztrátou Akcií.

 5. Akcie jsou ve vlastnictví komitenta až do doby jejich řádného převodu na třetí osobu, se kterou bude uzavřena smlouva o úplatném převodu cenných papírů.

 6. Komisionář je povinen komitenta písemně informovat o uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s třetí osobou, a to nejpozději do tří dnů od jejího uzavření, včetně zaslání kopie takto uzavřené smlouvy.

 7. Komisionář je povinen po uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s třetí osobou převést komitentovi uhrazenou kupní cenu za převod Akcií, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co ji od třetí osoby obdržel. Kupní cenu komisionář převede bezhotovostním převodem na účet komitenta č. .................. vedený u Komerční banky, a.s.

 8. V případě, že komisionář poruší povinnost sjednanou v odst. 3. tohoto článku, nevzniká mu právo na

Nahrávám...
Nahrávám...