dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Kasační stížnost

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Kasační stížnost

JUDr. Lukáš Potěšil

Stáhnout vzor

Nejvyšší správní soud
Moravské nám. 6
657 40 Brno
místo pro vylepení kolků v příslušné hodnotě
.......................................(5000 Kč)


Dvojmo

   
Žalobce: ABC WASTE TRADE, spol. s r.o., IČO: 487 369 24, se sídlem V Předpolí 27, Praha 10
zastoupený na základě plné moci: JUDr. Janem Bačinou, advokátem, se sídlem Jabloňová 34, Praha 10 – Zahradí město, č. osv. ČAK 9568, adresa pro doručování: Navrátilova 25, Praha 5
.................. (podpis zástupce/advokáta)
Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10


Kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2012, č.j. 3 A 152/2011 – 96

I.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 1. 2012, č.j. 3 A 152/2011 – 96, zamítl jako nedůvodnou žalobu žalobce napadající rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č. j. 6546/560/11; 75879/ENV/11. Podle soudu bylo nesporné, že při měření emisí bylo zjištěno překročení emisních limitů u kotle K2. Tím byla porušena povinnost uvedená v § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší“) a bylo namístě uložení pokuty za správní delikt podle § 40 odst. 7 písm. a) téhož zákona. Tento správní delikt je přitom založen na koncepci objektivní odpovědnosti, takže není rozhodující složka zavinění, klíčovým je porušení právní povinnosti. Žalobce se marně snažil poukazem na smlouvu o dílo přenést odpovědnost za správní delikt na jiný subjekt. Podle soudu z odůvodnění rozhodnutí obou správních orgánů vyplývá, že okolnosti uváděné žalobcem zohlednily tak, že byly vzaty jako polehčující okolnosti, případě bylo vysvětleno, proč k nim nelze přihlédnout. Soud dále uvedl, že rozhodnutí správních orgánů jsou řádně a srozumitelně odůvodněna a vycházejí ze správně zjištěného skutkového stavu věci. K výši pokuty soud dodal, že byla uložena při spodní hranici zákonného rozmezí a není tak zjevně nepřiměřená.

II.

Se soudem uvedenými závěry se žalobce, s ohledem na níže uvedené důvody, nemůže ztotožnit. Namítá proto nezákonnost rozhodnutí Městského soudu v Praze. Důvody kasační stížnosti žalobce spatřuje v naplnění § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen "s.ř.s.“).

Kasační stížností žalobce napadá všechny výroky uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla jeho žaloba zamítnuta a nepřiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

III.

Podle žalobce je důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm.

Nahrávám...
Nahrávám...