dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor A: Dovolání

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dovolání

JUDr. Blanka Truhlářová

Stáhnout vzor

Nejvyššímu soudu ČR

prostřednictvím

Okresního soudu v Hodoníně

Velkomoravská 4

695 46 Hodonín


V Praze dne 10. 11. 2009


Dovolatel: Českomoravská družstevní záložna, a.s.
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ 55223877
Jednající: zaměstnancem JUDr. Pavlem Vysokým na základě pověření představenstva Českomoravské družstevní záložny, a.s. ze dne 13. 10. 2008
Žalovaný: Marta Malá, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín

o zaplacení částky 55 000 Kč s příslušenstvím

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně
č.j. 11 Co 257/2009, ze dne 15. 9. 2009
Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

DVOJMO
Doporučeně

Přílohy: Kopie pověření k zastupování
Ověřená kopie vysokoškolského diplomu k prokázání splnění podmínky dle ust. § 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.

I.

Rozsudkem ze dne 15. září 2009, č.j. 11 Co 257/2009 (dále jen "napadený rozsudek“), rozhodl Krajský soud v Brně (dále jen "odvolací soud“), ve věci žaloby o zaplacení peněžité částky ve výši 55 000 Kč s příslušenstvím tak, že rozsudek Okresního soudu v Hodoníně (dále jen "soud prvního stupně“), ze dne 18. září 2008 č.j. 10 C 113/2008-25, jímž soud prvního stupně žalobu zamítnul, potvrdil. Odvolací soud v napadeném rozsudku nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Napadený rozsudek byl dovolateli doručen dne 3. října 2009. V zákonné dvouměsíční lhůtě podává tedy tímto dovolatel dovolání, a to do výroku I. napadeného rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

II.

Dovolání proti napadenému rozsudku odvolacího soudu je dle právního názoru dovolatele přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.“), jelikož se jedná o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř.

Zásadní význam napadeného rozsudku po právní stránce spatřuje dovolatel v tom, že řeší následující právní otázku, na níž je napadený rozsudek z právního hlediska založen:

Otázku: "zda-li žalovaná disponovala s prostředky ve společném jmění manželů, když vybrala z účtu svého manžela částku ve výši 55 000 Kč, či zda na straně žalované došlo k bezdůvodnému obohacení, které byla povinna vydat?“

Obdobná otázka byla, dle názoru dovolatele, již v rozhodovací praxi dovolacího soudu řešena, odvolací soud však posoudil výše uvedenou právní otázku jinak, než je řešena v konstantní judikatuře vyšších soudů (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 2891/2005 ze dne 8. 6. 2006) a navíc, dle názoru dovolatele, v rozporu s hmotným právem.

III.

Dovolatel uplatňuje dovolací důvod spočívající v nesprávném právním posouzení věci (ust. § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Odvolací soud totiž nesprávně aplikoval právní normu na daný skutkový stav a jeho právní posouzení věci je rovněž neúplné, a tím i nesprávné.

Dovolatel zde má na mysli

Nahrávám...
Nahrávám...