dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

Stáhnout vzor

Účastníci dohody:

Pavel Vokrouhlík

Dat. nar. 28. 6. 1965

Trvale bytem: Praha 4, Novodvorská 568/96, PSČ 140 00

(dále jako "Pavel Vokrouhlík“ na straně jedné)

a

Marian Kopecký

Dat. nar. 15. 10. 1978

Trvale bytem: Praha 2, Vinohradská 145/78, PSČ 120 00

(dále jako "Marian Kopecký“ na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako " občanský zákoník“), tuto

Dohodu o započtení

Článek 1.
Úvodní ustanovení

  1. Dne 26. srpna 2006 byla mezi účastníky této dohody uzavřena smlouva o půjčce, na základě níž Marián Kopecký půjčil Pavlovi Vokrouhlíkovi částku v celkové výši 15 000 Kč. Pavel Vokrouhlík se zavázal vrátit půjčené peněžní prostředky Mariánovi Kopeckému nejpozději do konce roku 2006, tedy do 31. prosince 2006. Ve stanoveném termínu však Pavel Vokrouhlík vrátil Mariánovi Kopeckému pouze částku 10 000 Kč, s vrácením částky 5000 Kč je tak Pavel Vokrouhlík od 1. ledna 2007 v prodlení. Marián Kopecký má tak za Pavlem Vokrouhlíkem z titulu nevrácení půjčení peněžních prostředků pohledávku ve výši 5000 Kč, která je ke dni podpisu této dohody již promlčena.

  2. Dne 3. března 2010 byla mezi účastníky této dohody uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě Pavel Vokrouhlík coby prodávající prodal Mariánovi Kopeckému coby kupujícímu osobní automobil tov. zn. Škoda Fabia, barva: červená metalíza, rok výroby 2001, SPZ 3A2 56 01, za kupní cenu ve výši 85 000 Kč. Marián Kopecký se zavázal uhradit kupní cenu Pavlovi Vokrouhlíkovi v hotovosti, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu kupní smlouvy. Pro případ, že Marián Kopecký nesplní svoji povinnost a ve stanovené lhůtě kupní cenu v plné výši neuhradí, sjednali účastníci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, která byla splatná do sedmi (7) dnů ode dne, kdy se Marián Kopecký dostal do prodlení s úhradou kupní ceny. Marián Kopecký uhradil kupní cenu až dne 15. května 2010, tedy více než jeden měsíc po lhůtě splatnosti. Pavlovi Vokrouhlíkovi tak vznikl vůči Mariánovi Kopeckému nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. Marián Kopecký však ve stanovené

Nahrávám...
Nahrávám...