dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor A: Dohoda o zaplacení dluhu

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o zaplacení dluhu


Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci dohody

Společnost .........................................................................,

se sídlem ...........................................................................,

IČ: ......................................,

DIČ ......................................,

zastoupena .......................................................................

dále jen "věřitel“

a

Společnost .........................................................................,

se sídlem ...........................................................................,

IČ: ......................................,

DIČ ......................................,

zastoupena ........................................................................

dále jen "dlužník“

tuto

Dohodu o zaplacení dluhu ve výši ...................... Kč ve splátkách

I.

  1. Dlužník podpisem této dohody uznává svůj závazek vůči věřiteli zaplatit cenu za provedené dílo na základě smlouvy o dílo .................................. uzavřené mezi věřitelem, jakožto zhotovitelem, a dlužníkem, jakožto objednatelem, dne ......................... Na základě této smlouvy provedl věřitel pro dlužníka řádně a včas dílo spočívající v ....................., přičemž na výše uvedené dílo byly věřitelem vystaveny a dlužníkovi zaslány tyto daňové doklady:

    – 123456

    – 1234567

  2. Dlužník výše uvedené daňové doklady převzal, přičemž neuplatnil jakékoliv nároky z vad díla ani jinak nezpochybnil právní důvod či výši fakturovaných částek. Dlužník potvrdil řádné provedení díla podpisem předávacího protokolu ze dne........................

  3. Dlužník z výše uvedených faktur neuhradil věřiteli ničeho.

  4. Podpisem této dohody uznává dlužník svůj závazek vzniklý na základě nezaplacené ceny za provedení díla dle výše uvedené smlouvy o dílo a výše uvedených nezaplacených faktur v celkové výši ...................... Kč s příslušenstvím jak do právního důvodu, tak do výše uvedené ve fakturách.

II.

  1. Dlužník se zavazuje zaplatit závazek, tedy dlužnou částku ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...