dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor A: Dohoda o rozpuštění sdružení a majetkovém vypořádání

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o rozpuštění sdružení a majetkovém vypořádání

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Účastníci:

Obchodní firma: Jasoň, s.r.o.
Se sídlem: Halenkovská 54, 155 21 Praha
IČ: 156 85 245

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234, jednající Ing. Janou Kratochvílovou, jednatelkou


 • dále jen jako "účastník A“ na straně jedné


a


Jméno: Jaroslav Horda
Bydliště: Novákova 198, 155 21 Praha
Narozen: 30. června 1974


 • dále jen jako "účastník B“ na straně druhé


uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto


DOHODU O ROZPUŠTĚNÍ SDRUŽENÍ A MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ


I.

 1. Účastníci této dohody uzavřeli dne 1. května 2009 v souladu s ust. § 829 a násl. občanského zákoníku smlouvu o sdružení za účelem provozování malířských prací.

 2. Účastníci této dohody tímto souhlasně prohlašují, že se dohodli na ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o sdružení, na rozpuštění sdružení, jakož i vzájemném majetkovém vypořádání, a to za podmínek stanovených touto dohodou.

II.

 1. Účastníci shodně prohlašují, že:

  1. majetkem sdružení jsou peněžní vklady účastníků, malířské potřeby zakoupené za tyto vklady a dále majetek získaný při výkonu společné činnosti,

  2. majetek sdružení není k podpisu této dohody zatížen žádnými závazky.

 2. Majetek specifikovaný v odst. 1 je spoluvlastnictvím obou účastníků a účastníci shodně prohlašují, že jejich podíly na tomto majetku jsou stejné.

III.

 1. Účastníci se dohodli na majetkovém vypořádání a rozdělení majetku sdružení následujícím způsobem:

  1. do výlučného majetku účastníka B náleží veškeré malířské potřeby zakoupené za peněžní vklady účastníků,

  2. do výlučného majetku účastníka B náleží 1 z hodnoty peněžních prostředků nacházejících se na

Nahrávám...
Nahrávám...