dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A - Dohoda k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti)

30.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A - Dohoda k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................
(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................
(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

Dohodu o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování


I.
Preambule

  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ............................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ............................ (dále jako "Pracovní smlouva“).

II.
Dohoda o odpovědnosti

  1. Zaměstnanec tímto přebírá odpovědnost k ochraně hodnot – ...................... (např. zásob materiálu), které mu byly svěřeny k vyúčtování a které jsou uvedeny v inventurním soupisu sepsaném k dnešnímu dni, který tvoří Přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí. Zaměstnanec zároveň přebírá odpovědnost k ochraně hodnot – zásob materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdí.

  2. Zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na hodnotách, k jejichž ochraně převzal touto dohodou odpovědnost, ledaže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

  3. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnanci takové

Nahrávám...
Nahrávám...