dnes je 19.5.2024

Input:

Vyloučení společníka ze společnosti soudem

5.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.26
Vyloučení společníka ze společnosti soudem

Mgr. Dita Komárková

Vedle možnosti vyloučení společníka valnou hromadou pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti, zachovává nový zákon o obchodních korporacích možnost vyloučení společníka soudem v případě, že tento společník porušuje svoji povinnost zvlášť závažným způsobem.

Není neobvyklé, že společník ve společnosti s ručením omezeným je zároveň jednatelem společnosti. V takovém případě je třeba při podání návrhu na vyloučení společníka ze společnosti důsledně odlišovat, zda uváděné porušení povinnosti je skutečně povinností společníka. V praxi se stává, že daný společník porušuje jako jednatel své povinnosti (tedy povinnosti jednatele) – z tohoto důvodu nelze společníka ze společnosti vyloučit. Společníka jako jednatele je samozřejmě možné z jeho funkce odvolat a případně, pokud způsobil společnosti újmu, požadovat po něm její náhradu. Nelze však z těchto důvodů společníka ze společnosti vyloučit.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 Cmo 89/94:

"Pokud je společník společnosti s ručením omezeným současně jednatelem této společnosti, je nutno rozlišovat mezi jeho povinnostmi jednatele a povinnostmi společníka. Pro porušování povinností jednatele nelze společníka ze společnosti vyloučit, a to ani při splnění všech ostatních náležitostí podle § 149 ObchZ."

(pozn.: Tento judikát směřuje na dřívější úpravu v obchodním zákoníku, nicméně je použitelný i po přijetí nového zákona o obchodních korporacích.)

Společnost se může domáhat vyloučení společníka soudem pro porušení jeho povinností zvlášť závažným způsobem. Jelikož zákon o obchodních korporacích neobsahuje obsáhlý výčet povinností společníka (stanoví pouze například povinnost splnit vkladovou povinnost a příplatkovou povinnost), bude záležet zejména na povinnostech stanovených společenskou smlouvou. Společenská smlouva může například zakotvovat povinnost společníka osobně se účastnit na podnikání společnosti, stanovit zákaz konkurenčního podnikání společníka aj.

Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby porušení povinnosti dosáhlo takové míry, pro kterou bude považováno za porušení zvlášť závažným způsobem. Zda je skutečně dána taková intenzita porušení, bude vždy posuzováno podle okolností každého případu.

Porušování povinnosti nemusí být opakované, postačí jednorázové porušení povinnosti, pokud dosahuje požadované intenzity. Případně se může jednat o trvající stav protiprávnosti (například společník si vybral z účtu společnosti určitou peněžní částku a odmítá ji vrátit).

Výzva

Společnost musí nejprve společníka vyzvat k plnění jeho povinnosti a písemně jej upozornit, že v případě nedodržení výzvy bude podán návrh na jeho vyloučení soudem. Ve výzvě by měla společnost současně poskytnout danému společníkovi dostatečnou lhůtu ke splnění požadované povinnosti.

Ačkoliv zákon o obchodních korporacích neklade žádné požadavky na formu výzvy, lze ji tedy učinit i ústně, v každém případě doporučujeme písemnou výzvu, neboť v případě následného jednání před soudem bude společnost povinna prokázat, že výzvu vyžadovanou zákonem o obchodních korporacích splnila. Navíc, zákon o obchodních korporacích požaduje, aby upozornění na možnost vyloučení ze společnosti bylo písemné. Bez této výzvy nebudou splněny zákonné podmínky pro podání návrhu na vyloučení společníka a soud návrh na vyloučení společníka odmítne.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 3 Cmo 110/96:

"Ze znění ustanovení § 149 ObchZ

Nahrávám...
Nahrávám...