dnes je 14.6.2024

Input:

Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku - příklad projektové žádosti

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11.2
Vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku – příklad projektové žádosti

Mgr. Petr Burda

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad podniků, obcí, měst, NNO, školních zařízení, organizačních složek státu a dalších, kteří plánují získat dotaci na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku.

Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. V rámci tohoto článku vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku, přesně tak, jak se projektové žádosti běžně vyplňují.

Obsahem výzvy, pro kterou je projektová žádost napsána, byla podpora vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od jednoho či tří let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Tato výzva tedy umožnila získat finanční prostředky na vybudování a provoz zařízení pro předškoláky. Podporována byla zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci provozu takového zařízení bylo možné získat finanční prostředky na službu hlídání a péče o dítě, která je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

Celková alokace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla 942 000 Kč, to znamená, že nižší částku nelze čerpat. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činila 5 986 710 Kč, což je tedy finanční maximum, které bylo možné v rámci projektu požadovat.

Představení projektu

Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do oblasti jižních Čech a je vhodný k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 03_15_035, která byla vyhlášena 11. 11. 2015 a ukončena 8. 1. 2016.

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl počátkem letošního ledna ukončen, bude ta samá výzva otevřena opět počátkem roku 2017, proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již teď, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem. Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává, a v souladu s podmínkami výzvy.

Projektová žádost

Název projektu:

Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Anotace projektu

Cílem projektu je vybudovat a zajistit provoz zařízení péče o děti předškolního věku typu dětské skupiny určeného primárně pro děti ve věku od jednoho do tří let.

Plánovaná kapacita zařízení je 12 dětí. Pro provoz zařízení je proto nezbytné vyškolit dvě kvalifikované pečující osoby a pořídit vnitřní vybavení (lehátka, židle, stoly) a výukové pomůcky. V počáteční fázi vybudování zařízení počítáme rovněž s náklady na řízení projektové fáze zaměřené na vybudování zařízení.

Projekt plánujeme realizovat v období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2018. V první fázi realizace projektu nejprve zařízení vybudujeme (cca 4 měsíce) a od 1. 5. 2016 zahájíme dvouletý provoz podpořený z dotace.

Jaký problém projekt řeší? 

Projekt primárně řeší nedostatek míst v tradičních mateřských školách, která jsou obvykle obsazována dětmi ve věku pět či šest let. Rodiče dětí mladších tří let tak v podstatě nemají šanci své děti umístit do zařízení péče o děti, a jsou tak na trhu práce významně diskriminováni. Zařízení, které má být v rámci projektu vybudováno a provozováno, se zaměří primárně právě na rodiče dětí mladších tří let, kterým tak usnadní návrat na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené. Speciální pozornost plánujeme věnovat zejména nejčastěji zasažené cílové skupině, a to matkám samoživitelkám.

Cílem projektu je tedy umožnit a usnadnit rodičům, a především ženám s dětmi opětovný návrat na trh práce díky možnosti využití zařízení provozující dětskou skupinu. Projekt tak řeší primárně problematiku usnadnění opětovného vstupu na trh práce a slaďování soukromého a pracovního života, které se v podmínkách ČR dotýká nejvíce žen s dětmi, jež jsou oproti jiným skupinám v produktivním věku na trhu práce diskriminovány. To má za následek negativní trend vysokého procenta počtu nezaměstnaných mezi matkami starajícími se o děti předškolního věku. Tento trend má dlouhodobě negativní dopad na zaměstnanost matek a na nižší ekonomickou výkonnost mladých rodin, u kterých je potřeba finančně zabezpečit rodinu nejvyšší.

Jaké jsou příčiny problému

V posledních letech se stává umístění dítěte ve věku tří let do mateřské školy problematickým, počty odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy se neustále zvyšují. Na území Jihočeského kraje v řadě obcí, podobně jak v dalších místech České republiky, existuje dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou zařízení určených pro děti předškolního věku. Veřejné rozpočty krajů neumožňují v současné době tento trend změnit. V mateřských školách je nedostatek míst, což omezuje rodiče na rodičovské dovolené při návratu na pracovní trh v případě, že nemají zajištěnu jinou formu hlídání dítěte.

Další problémem v umístění dítěte do předškolního zařízení je i velká vzdálenost od místa výkonu práce, což má negativní vliv na rozhodnutí o umístnění dítěte do zařízení. Jedním z důležitých faktorů, které se negativně projevují na možném umístění dítěte, je také nedostatečná provozní doba zařízení předškolní péče a mateřských škol, na kterou právě rodiče (a zejména matky) nejvíce doplácejí. Mnozí zaměstnavatelé na tuto situaci bohužel odmítají brát zřetel, a rodičům tak působí velký problém sladit osobní a pracovní život.

Realizace projektu je žádoucí z důvodu dlouhodobého nedostatku počtu zařízení pro děti předškolního věku, který omezuje rodiče se zájmem o návrat do zaměstnání.

Potřebnost projektu lze spatřovat i z hlediska finančního. Díky finančním prostředkům získaným z OPZ bude možné zajistit zařízení pro provoz dětské skupiny kvalitně a ve srovnání s ostatními komerčními službami podstatně levněji.

Co je cílem projektu?

Projekt umožní dřívější návrat na trh práce rodičům – a zejména matkám – dětí umístěných v dětské skupině. Cílem projektu je zajistit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a usnadnit opětovný návrat na trh práce díky možnosti využití zařízení péče o děti.

V rámci projektu nejprve provedeme potřebné stavební úpravy, pořídíme vnitřní vybavení

Nahrávám...
Nahrávám...