dnes je 13.7.2024

Input:

Valná hromada společnosti s ručením omezeným

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.3.3
Valná hromada společnosti s ručením omezeným

15.7.3.3.1
Valná hromada obecně

Právní úpravu zabývající se valnou hromadou společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 125-132 ObchZ. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou § 14, § 29 odst. 6, § 32 odst. 2, § 34-35, § 36 písm. c) , § 38-38l, § 56a, § 59, § 61, § 64, § 66-66b, § 67a, § 68, § 71-2, § 75, § 105 an, § 186c odst. 1, § 186d, § 188 odst. 2 a 3, § 190a an, § 193, § 373 an, § 476 an, § 488b an ObchZ. Souvisejícími právními předpisy jsou zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Smysl valné hromady

Valná hromada je nejvyšším, rozhodovacím orgánem společnosti. Tvoří ji výlučně společníci společnosti a jejím prostřednictvím rozhodují o těch podstatných otázkách vztahujících se ke společnosti, které nespadají do obchodního vedení společnosti. Společníci tímto způsobem řídí a kontrolují společnost. Náklady na organizaci valné hromady proto nese společnost.

Působnost valné hromady

Valná hromada vykonává působnost v několika oblastech. Především rozhoduje o základních účetních a s nimi souvisejících operacích. Za další rozhoduje o statutárních záležitostech, tedy např. o stanovách, smlouvách o převodu zisku, změnách společenské smlouvy, přeměnách společnosti, změnách základního kapitálu aj. Za třetí rozhoduje o členech orgánů společnosti, jejích likvidátorech (včetně jejich odměny) a prokuře. Udílí jednotlivým členům orgánů společnosti závazné pokyny a kontroluje jejich plnění. Za čtvrté rozhoduje o významných majetkových dispozicích, tedy především o schválení smluv souvisejících se společností a uzavřených před jejím vznikem, o smlouvách o tichém společenství, o dispozici s podnikem aj. Konečně jí náleží rozhodnutí o vyloučení společníka pro porušení jeho povinností, například při prodlení se splácením vkladu nebo při neplnění příplatkové povinnosti. Valná hromada si může jakožto nejvyšší orgán společnosti vyhradit rozhodování o kterékoli otázce, která náleží do působnosti jiného orgánu této společnosti.

Valná hromada udílí jednatelům příkazy, které se netýkají obchodního vedení společnosti. Může omezit jednatelská oprávnění, nicméně takové omezení zavazuje pouze jednatele samé a nemá následky pro třetí osoby, které o omezení neví.

Důležitou úlohou valné hromady je jedenkrát ročně schválit výsledky hospodaření za

Nahrávám...
Nahrávám...