dnes je 12.4.2024

Input:

Uzavírání smluv na dálku v obchodním a občanském právu

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2.5
Uzavírání smluv na dálku v obchodním a občanském právu

Jak je podrobněji popsáno v jiných částech této publikace, smlouva představuje (typicky) dvoustranný právní úkon, pro který je charakteristické, že oba jeho účastníci mají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti. K uzavření smlouvy vymezující taková práva a povinnosti může přitom docházet různými způsoby (písemně, ústně, případně konkludentní akceptací nabídky a podobně). Vedle různých způsobů uzavírání smluv lze v praxi rozlišovat i smlouvy uzavírané za osobní přítomnosti obou stran smlouvy (typicky tedy tak, že se obě strany smlouvy, případně jejich zástupci setkají a smlouvu uzavřou, tedy například podepíšou písemnou smlouvu či se dohodnou na smlouvě uzavřené ústní formou) a smlouvy uzavřené bez takové osobní současné přítomnosti obou stran. Právě druhou z uvedených možností, tedy smlouvami uzavíranými "na dálku“, se budeme zabývat v následujícím textu.

Zvláštní druhy smluv uzavíraných na dálku

Již na tomto místě je třeba zdůraznit, že se v níže uvedeném textu nezabýváme jedním z mála komplexně upravených případů smluv uzavíraných na dálku, kterým jsou spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku. Tento institut je blíže popsán v kapitole věnované spotřebitelským smlouvám a rozbor spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku i v této kapitole by tak byl nadbytečný.

Obecné požadavky na uzavírání smluv

I u smluv uzavíraných prezenčně, ale především u smluv uzavíraných na dálku, je důležité vymezení okamžiku, kdy vůbec dochází k uzavření smlouvy. Tento okamžik souvisí s tím, kdy jsou vymezeny veškeré podstatné náležitosti takové smlouvy.

Návrh a jeho přijetí u smluv uzavíraných na dálku

Smlouva (a zejména smlouva uzavíraná na dálku) je uzavřena okamžikem, kdy jedna ze smluvních stran přistoupí na návrh předložený druhou smluvní stranou. Již samotný návrh by měl vymezovat veškeré podstatné náležitosti navrhované smlouvy – u kupní smlouvy by tak již návrh měl vymezovat alespoň navrhovaný předmět koupě a v některých případech i kupní cenu, u smlouvy o dílo by měl již návrh vymezovat předmět díla a jeho cenu a podobně. Pokud druhá smluvní strana na návrh přistoupí, je smlouva uzavřena.

Komplikovanější situace nastává, pokud návrh smlouvy veškeré podstatné náležitosti neobsahuje, případně pokud je sice obsahuje, ale druhá smluvní strana ve své odpovědi na takový návrh doplní další (původně nenavržené) podmínky či již navržené podmínky změní. V takovém případě nedochází odpovědí na takový návrh k uzavření smlouvy, ale doplněný či pozměněný návrh, zaslaný původnímu odesílateli, se považuje za návrh nový. Teprve jeho případným přijetím ze strany původního navrhovatele tak dochází k uzavření smlouvy.

Jakkoliv může uvedené rozlišování na první pohled působit jako teoretizování bez konkrétních praktických dopadů, jeho dopad v praxi může být značný, a to především u smluv uzavíraných na dálku. V těchto případech totiž (zejména u komunikace e-mailem či faxem) dochází velmi často k opakované výměně komunikace, přičemž často bývá odpověď na předchozí návrh doplňována o další podmínky, dochází k postupnému upřesňování práv a povinností obou smluvních stran a podobně. Pro tyto situace a orientaci v nich je tak vhodné vědět alespoň to, že smlouva bývá v uvedených případech uzavřena okamžikem, kdy jedna ze smluvních stran bez výhrad a dalších doplnění přijme návrh předložený druhou smluvní stranou, který obsahuje veškeré podstatné náležitosti daného smluvního typu.

Smlouvy uzavírané na dálku – vymezení

Platné právní předpisy neobsahují zákonnou definici smluv uzavíraných na dálku. V souvislosti s již zmíněnou právní úpravou spotřebitelských smluv však právní předpisy vymezují alespoň to, co se rozumí prostředky komunikace na dálku – zjednodušeně za ně lze označit veškeré prostředky komunikace, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti obou stran. Za tyto prostředky jsou považovány např. tisk (tedy písemná korespondence, při které typicky jedna smluvní strana druhé adresuje návrh na uzavření smlouvy a druhá strana akceptaci tohoto návrhu), telefon, fax, e-mail a podobně. Všechny tyto a další způsoby umožňují, aby spolu smluvní strany komunikovaly bez toho, aby byly obě přítomny ve stejnou dobu na stejném místě.

Způsoby uzavírání smluv na dálku

Oproti smlouvám uzavíraným "prezenčně“ přichází u smluv uzavíraných na dálku v úvahu jak situace, kdy jsou uzavírány v okamžik, kdy obě strany projeví vůli smlouvu uzavřít, tak i způsobem pozdějšího přijetí návrhu jedné strany druhou stranou. Zatímco návrh a jeho akceptace ve stejný okamžik bude (z uvažovaných prostředků komunikace na dálku) přicházet v úvahu např. u smluv uzavíraných telefonicky, o předložení návrhu jednou stranou a jeho pozdější akceptaci

Nahrávám...
Nahrávám...