dnes je 24.7.2024

Input:

Úvod a pojmy prevence rizik

4.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.1
Úvod a pojmy prevence rizik

Tomáš Neugebauer

Související právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP:

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (především § 102).

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (především § 37 až 40).

  • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

  • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. (připravuje se zcela nové nařízení vlády, které má toto nahradit).

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb. a č. 9/2013 Sb.

  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

  • ČSN ISO 31000:2010 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice.

  • ČSN EN 31010:2011 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik.

  • ČSN IEC 300-3-9:1997 (01 0690) Management spolehlivosti, Část 3: Návod k použití, Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů.

Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dnes již nejsou právní předpisy stanoveny podrobně a většinou ani direktivně. Většinou jsou uváděny pouze minimální nebo rámcové požadavky, případně se uvedené požadavky odvíjejí od vyhodnocených rizik na pracovištích zaměstnavatele (poskytování OOPP, pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců atd.).

Nejen z tohoto důvodu zákoník práce v § 102 zaměstnavateli stanoví povinnost: "vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním

Nahrávám...
Nahrávám...