dnes je 28.5.2023

Input:

Úroky - nedaňové v daňové evidenci

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky – nedaňové v daňové evidenci

Ing. Jiří Nigrin

Následující text je věnován rozboru problematiky nedaňových úroků u poplatníků vedoucích daňovou evidenci. Otázka úroků daňově uznatelných u těchto poplatníků je popsána v textu Úroky u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

1. Úrok poskytovaný zaměstnavatelem

Zákon o daních z příjmů neobsahuje úpravu pro úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů, proto se daňový režim bude posuzovat podle obecného § 24 odst. 1 ZDP. Na straně zaměstnance jsou jeho příjmy ve formě úroků ze zápůjčky buď:

  1. příjmem podle § 8 odst. 1 ZDP, pokud je zaměstnavatel oprávněn přijímat vklady od veřejnosti nebo od zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu; v tomto případě se úrokové příjmy zdaňují konečnou srážkovou daní u zdroje ve výši 15 % podle § 36 odst. 2 písm. m) ZDP, nebo
  2. pokud zaměstnavatel nemá oprávnění působit jako banka, zdaní tyto příjmy zaměstnanec ve svém daňovém přiznání, pokud mu podle § 38g ZDP vznikne povinnost daňové přiznání podat. Do daňového přiznání uvede zaměstnanec tento příjem v tom zdaňovacím období, ve kterém mu byly tyto úroky připsány na účet.

Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnavatelem

Od roku 2015 je na straně zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. v) ZDP osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. Pokud výše jistiny přesahuje 300 000 Kč, pak se majetkový prospěch vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce oceňuje znalcem a zahrne se do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

2. Úroky z prodlení a posečkání daně

Právní úprava

Právní úprava

Daňovým výdajem nejsou podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP mimo jiné také úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně podle § 253 DŘ.

Příklad
  1. Na žádost poplatníka může správce daně podle § 156 DŘ povolit daňovému dlužníkovi posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách. Za dobu posečkání daně nebo splátek daně může správce daně uložit povinnost zaplatit úrok z odložené částky, který odpovídá polovině úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona, nejvýše však polovině úroku z prodlení podle ustanovení § 253 odst. 3 DŘ. Správce daně úrok předepíše za celou dobu posečkání a o výši úroku daňového dlužníka vyrozumí. Tento úrok je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Úrok se nepředepíše, činí-li méně než 100 Kč.
  2. Pokud daňový subjekt neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, je v prodlení. Daňovému subjektu pak vzniká povinnost uhradit podle § 252 DŘ (ve znění od 1. 1. 2021) úrok z prodlení, který vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby nebo ode dne vrácení, použití nebo převedení vratky vzniklé v důsledku stanovení
Nahrávám...
Nahrávám...