dnes je 25.7.2024

Input:

Ukončení živnostenského podnikání OSVČ

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.7
Ukončení živnostenského podnikání OSVČ

Mgr. Pavla Krejčí a Ing. Zdeněk Morávek

Úvod

Každý z podnikatelů může jednou dospět k rozhodnutí, že bude chtít své podnikání ukončit. Pak ale musí počítat s tím, že toto své rozhodnutí bude muset oznámit příslušným úřadům. Pokud ukončuje živnostenské podnikání osoba samostatně výdělečně činná, která podniká na základě živnostenského oprávnění, pak se bude muset především dostavit na živnostenský úřad. Dále pak musí počítat minimálně s návštěvou finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a případně též zdravotní pojišťovny. Do podobné situace se mohou dostat i dědicové či jiné zákonem označené osoby v případě smrti osoby samostatně výdělečně činné. V konečném důsledku se nesmí také zapomínat na pravomoc živnostenského úřadu rozhodnout v zákonem stanovených případech o zrušení živnostenského oprávnění i bez souhlasu podnikatele.

1) Ukončení živnostenského podnikání a živnostenský úřad

Živnostenské oprávnění zaniká především:

Smrt podnikatele

a) smrtí podnikatele

Aby však byla zajištěna případná kontinuita podnikání, mohou v případě smrti podnikatele po určitou dobu v živnosti dále pokračovat:

  • - dědicové ze zákona,
  • - dědicové ze závěti případně společně s pozůstalým manželem nebo partnerem (i když není dědicem, ale je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti),
  • - pokud v živnosti nepokračují dědicové, pak pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, ale je spoluvlastníkem majetku pou­žívaného k provozování živnosti,
  • - správce dědictví,
  • - insolvenční správce.

Tyto osoby však mohou podnikat na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele pouze po omezenou dobu. Nejprve musí oznámit svůj záměr pokračovat v provozování živnosti živnostenskému úřadu, a to nejdéle do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl do své funkce ustanoven. Pokud by osoby oprávněné k pokračování v živnosti nesplňovaly všeobecné nebo zvláštní podmínky k provozování živnosti stanovené zákonem nebo by na jejich straně byly překážky v provozování živnosti nebo pokud by neměly pobyt na území České republiky, pokud je vyžadován, musejí si neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví mohou dědicové nebo pozůstalý manžel nebo partner, pokud nabyli majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, pokračovat v živnosti ještě po dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví. To ovšem za předpokladu, že tuto skutečnost oznámí do 1 měsíce od skončení řízení o dědictví živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad jim za tímto účelem vydá živnostenské oprávnění s omezenou dobou platnosti.

Uplynutím doby

b) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění vydáno na dobu určitou

Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby, pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu.

V důsledku rozhodnutí živnostenského úřadu

c) v důsledku rozhodnutí živnostenského úřadu o jeho zrušení

Zrušení na žádost

Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění především na žádost podnikatele. Žádost může podnikatel podat na kterémkoliv živnostenském úřadu. O zrušení živnostenského oprávnění vydává živnostenský úřad rozhodnutí.

Zrušení bez návrhu

Živnostenský úřad však může živnostenské oprávnění zrušit i bez návrhu, a to ve vztahu k fyzické osobě – podnikateli z následujících důvodů:

  • - podnikatel ztratí způsobilost k právním úkonům – soud však může v takovém případě vydat souhlas, že může být živnost provozována jménem a na účet takto nezpůsobilého podnikatele,
  • - podnikatel ztratí bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona 1),
  • - nastanou-li u podnikatele překážky pro provozování živnosti dle § 8 ŽZ,
  • - živnostenský úřad zjistí, že zápis do živnostenského rejstříku byl na základě ohlášení proveden v rozporu se zákonem,
  • - nebo pokud podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje své zákonné povinnosti nebo podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění nejen v případě, že podnikatel porušuje živnostenské předpisy, ale i v případě, že porušuje povinnosti vyplývající z jiného než živnostenského zákona, např. ze zákona na ochranu spotřebitele. Spotřebitel nebo i jiná osoba se tedy mohou na živnostenský úřad obrátit s tím, že podle jejich názoru podnikatel neplní své povinnosti, a živnostenský úřad může zahájit řízení o zrušení živnostenského oprávnění. K tomuto kroku živnostenský úřad však sáhne pouze za předpokladu, že se jedná o závažné porušení předpisů nebo o porušení opakované.

"Předražení jízdného [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách] a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§ 21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě) lze považovat za závažné porušení právních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti "taxislužba“ podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2003,
čj. 3
As 24/2003-72

Dalším důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění je situace, kdy podnikatel neprovozuje příslušnou živnost po dobu alespoň 4 let.

Překážka provozování živnosti

Zrušení živnostenského oprávnění ze sankčních důvodů je spojeno se vznikem překážky pro vznik nového živnostenského oprávnění v tomto nebo podobném oboru v trvání 3 let, v jiném oboru v trvání 1 roku.

Pozastavení živnostenského oprávnění

Ze sankčních důvodů může živnostenský úřad živnostenské oprávnění společnosti nejen zrušit, ale může jeho výkon i pozastavit. K tomuto kroku živnostenský úřad sáhne zejména tehdy, pokud podnikatel poruší své zákonné povinnosti, současně však bude zřejmé, že takové porušení nebude mít trvalý charakter. Současně s pozastavením výkonu živnostenského oprávnění živnostenský úřad stanoví dobu tohoto pozastavení, která nesmí být delší než 1 rok.

Ukončení podnikání a správce daně

Jak vyplývá z § 125 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., v platném znění), daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně.

Následně potom daňový řád v § 128 odst. 1 uvádí, že pokud dojde ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, a to včetně zániku jeho daňové povinnosti u některé z daní, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala,

Nahrávám...
Nahrávám...