dnes je 19.5.2024

Input:

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15.2.1
Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

JUDr. Jan Přib

Okruh zaměstnanců

Za zaměstnance se pro účely nemocenského pojištění považují zejména:

 • zaměstnanci v pracovním poměru,

 • zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce,

 • pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,

 • členové družstva v družstvech, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,

 • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,

 • prokuristé,

 • členové kolektivních orgánů právnické osoby,

 • likvidátoři,

 • osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,

 • osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,

 • další osoby neuvedené v tomto výčtu, pokud splňují obecnou podmínku účasti na nemocenském pojištění, tj. dosažení zdanitelného příjmu ze závislé činnosti daní z příjmů.

Podmínky účasti

Pro všechny zaměstnance platí obecná podmínka účasti na nemocenském pojištění. Touto obecnou podmínkou je, že jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Účast na nemocenském pojištění je dána v době trvání zaměstnání, z něhož plynou tyto příjmy; dobou zaměstnání se pak rozumí období od počátku výkonu činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.

Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění, jestliže současně splňují tyto zvláštní podmínky:

 • vykonávají zaměstnání na území České republiky (za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice) nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,

 • sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění, tj. 4 000 Kč měsíčně (tato částka platí od roku 2023). U této podmínky je podstatná sjednaná částka příjmu, nikoliv částka příjmu skutečně dosažená v jednotlivém kalendářním měsíci.

Zaměstnanec sjednal pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. února 2020 a mzda byla sjednána ve výši 35 000 Kč. Od 1. července 2024 do 30. srpna 2024 čerpal tento zaměstnanec neplacené volno a v červenci mu nebyl zúčtován žádný příjem a v srpnu mu bylo zúčtováno jen 1 700 Kč, neboť pracoval jen 31. srpna. Tento zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění i v měsících červenec a srpen 2024, neboť sjednaná mzda (35 000 Kč) dosahuje aspoň částky rozhodného příjmu; není proto rozhodné, že v červenci 2024 nebyl zaměstnanci zúčtován žádný příjem (v důsledku toho se nebude za červenec 2024 odvádět pojistné na sociální pojištění) a v srpnu 2024 mu byl zúčtován příjem jen ve výši 1 700 Kč (z tohoto příjmu též bude odvedeno pojistné na sociální pojištění).

Účast při krátkodobém zaměstnání

Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění bez ohledu na délku jejich zaměstnání. Před rokem 2014 platilo, že podmínkou účasti na nemocenském pojištění bylo, že jejich zaměstnání trvalo nebo mělo trvat déle než 14 kalendářních dnů.

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti od 1. března do 10. března 2024 s tím, že odměna bude činit 4 000 Kč. Tato dohoda o pracovní činnosti bude zakládat účast na nemocenském pojištění, neboť je splněna podmínka výše sjednaného příjmu (odměny); doba trvání této dohody (jen 10 dní) není rozhodná.

Účast u zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění též tehdy, vykonávají-li zaměstnání malého rozsahu, tj. zaměstnání, v němž splňují jen podmínku uvedenou výše v bodě 1 (nesplňují tedy podmínku uvedenou v  druhém bodě, neboť sjednaný příjem nedosahuje rozhodné částky, popřípadě nebyla výše příjmu sjednána vůbec), a to v těch kalendářních měsících, v nichž příjem ze zaměstnání malého rozsahu dosáhl rozhodné částky. Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění též v případě, kdy zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu (tj. 4 000 Kč měsíčně); účast na nemocenském pojištění trvá jen po dobu těchto zaměstnání v tomto kalendářním měsíci.

Příjem zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou byl sjednán ve výši 3 800 Kč měsíčně. Dosáhl-li tento zaměstnanec v květnu 2024 příjmu 4 500 Kč a v ostatních měsících roku 2024 dosahuje jeho příjem sjednané částky 3 800 Kč, bude nemocensky pojištěn jen v květnu 2024. Pokud by tento zaměstnanec sjednal s tímtéž zaměstnavatelem ještě dohodu o pracovní činnosti od 1. září do 10. září 2024 s odměnou 2 000 Kč, bude v září 2024 (od 1. do 10. září po dobu trvání této dohody) nemocensky pojištěn, neboť součet obou příjmů z těchto zaměstnání malého rozsahu (tj. 3 800 Kč + 2 000 Kč = 5 800 Kč) přesáhl rozhodnou částku 4 000 Kč (podle ZNP platí, že se příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele sčítají).

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Odměna byla sjednána ve výši 120 Kč za hodinu a zaměstnanec má pracovat 10 až 15 hodin týdně. Tato dohoda o pracovní činnosti není zaměstnáním malého rozsahu, neboť i při minimálním rozsahu práce za týden (10 hodin) má odměna z této dohody dosáhnout aspoň částky rozhodného příjmu.

Účast na nemocenském pojištění u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění při splnění specifických podmínek. Tito zaměstnanci jsou do 30. června 2024 účastni nemocenského pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou výše v bodě 1 a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v této

Nahrávám...
Nahrávám...