dnes je 17.6.2024

Input:

Subjekty živnostenského podnikání

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.3
Subjekty živnostenského podnikání

Subjekty živnostenského podnikání

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Podnikatelem (živnostníkem) je každá fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k podnikatelské činnosti podle ŽZ. Obecný právní status těchto osob jako právních subjektů však uvedený zákon neřeší.

Z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ŽZ vyplývá, že způsobilost být subjektem živnostenského oprávnění vzniká u fyzické osoby dosažením věku 18 let.

Podle § 12 odst. 1 ŽZ je stanovena výjimka, kdy mohou provozovat živnost i osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům. V těchto případech je vlastně živnost provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, který je plně způsobilý k právním úkonům. Živnost musí ohlásit nebo požádat o koncesi zákonný zástupce nezletilé osoby se souhlasem soudu a za dalších zákonem stanovených podmínek.

Provozování živnosti u některých fyzických osob může ovšem být omezeno zvláštní právní úpravou. Zvláštní zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo zaměstnání, např. u policistů, soudců a státních zástupců a dalších osob.

U právnických osob vychází ŽZ důsledně z ustanovení § 19a odst. 2 ObčZ o tom, kdy tyto subjekty nabývají způsobilosti mít práva a povinnosti. Tomu odpovídá i ustanovení § 10 odst. 5 ŽZ, podle něhož právnickým osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, vzniká živnostenské oprávnění teprve tímto zápisem, přičemž výpis ze živnostenského rejstříku lze vydat před zápisem do tohoto rejstříku za určitých zákonných podmínek.

Pro subjekty ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena výjimka. Tyto subjekty se sice musejí povinně zapisovat do obchodního rejstříku, ale zápis nemá vliv na den jejich vzniku. Den vzniku je stanoven dnem určeným v zakladatelském dokumentu. Živnostenské oprávnění jim vzniká dnem ohlášení nebo dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese bez ohledu na zápis do obchodního rejstříku.

Osoby zapisované do obchodního rejstříku

Právní úprava rozlišuje dva druhy zápisů osob do obchodního rejstříku. Obligatorně se zapisují do obchodního rejstříku všechny obchodní společnosti, družstva, jiné právnické osoby, pokud tak stanoví zvláštní zákon, a některé zahraniční osoby. Některé subjekty se zapisují fakultativně a zápis nemá vliv na vznik těchto subjektů.

Pro některé zahraniční osoby je stanovena obligatorní povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Jedná se o zahraniční právnické osoby a zahraniční fyzické osoby z tzv. třetích zemí. Tato povinnost se nevztahuje na zahraniční právnické osoby, které mají sídlo nebo hlavní místo podnikatelské činnosti v některém z členských států EU nebo v jiném státě tvořícím EHP a podnikají na našem území.

Tuto povinnost nemusí také splnit zahraniční fyzické osoby, které mají bydliště v některém členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo občané Švýcarské konfederace a jejich rodinní příslušníci, kteří podnikají na našem území a mají v ČR právo pobytu. Zapisovat do obchodního rejstříku se také nemusí fyzická osoba, která je státním příslušníkem třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a rodinní příslušníci těchto osob, pokud jim v České republice bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.

Pro některé české fyzické osoby je také stanoven povinný zápis do obchodního rejstříku. Tato povinnost může vyplývat ze zvláštního zákona (např. zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 26/2000

Nahrávám...
Nahrávám...