dnes je 13.7.2024

Input:

Struktura bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Struktura bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

JUDr. Anna Janáková

Definice BOZP

Pokud bychom chtěli formulovat definici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dalo by se zjednodušeně říci, že jde o právní regulaci chování osob při práci s cílem, aby pracující osoby byly chráněny před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce tak, aby bylo zachováno jejich zdraví a jejich pracovní schopnost. Tato právní regulace představuje nejen určitá pravidla chování, ale též technická, technologická, organizační, zdravotnická, hygienická, výchovná a další opatření uložená přímo právními předpisy nebo vyžadovaná od zaměstnavatelů. Ačkoliv se původně právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkala výhradně osob v pracovněprávních vztazích, s rozvojem podnikání a nových možností pracovního zapojení je regulována čím dál více též bezpečnost a ochrana zdraví osob pracujících v jiném než "závislém“ pracovněprávním vztahu.

Charakteristika BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, tak je vyplývá z popisu historického vývoje legislativy na tomto úseku (uvedeného v předchozí kapitole 3/2.1 této publikace), je úsekem poměrně širokým, který v České republice nepředstavuje jednotnou právní úpravu obsaženou v jednom zákoně, ale pestrou škálu právních předpisů, které se vzájemně prolínají a doplňují. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje soubor právních předpisů stanovících zejména:

  • práva a povinnosti účastníkům pracovních vztahů,

  • technické, hygienické a další požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, včetně požadavků na pracovní prostředky, nástroje atd.,

  • požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

  • požadavky na zdravotní způsobilost,

  • požadavky na odbornou způsobilost,

  • pravomoc, působnost a oprávnění orgánů státní kontroly na tomto úseku,

    která mají za cíl, aby byly chráněny životy a zdraví osob při práci.

Zařazení BOZP v pracovněprávní legislativě

Závislá práce

Obecně je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zařazena do právní úpravy pracovněprávních vztahů, regulované zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Upravuje tedy bezpečnost a ochranu zdraví při práci v závislém vztahu (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Jiné způsoby pracovního zapojení

Od právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích se odvíjí právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jiných způsobech pracovního zapojení, a to zpravidla odkazy na pracovněprávní předpisy, či odkazy se specificky stanovenými právy, povinnostmi a požadavky.

Technické, hygienické a další aspekty BOZP

Technické, hygienické a další aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obsaženy ve vícero právních předpisech, zejména:

  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který stanoví požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a pracovní postupy, na bezpečnostní značky, značení a signály, zákazy některých prací, odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost a bezpečnosti a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a povinnosti a úkoly subjektů podílejících se na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

  • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad

Nahrávám...
Nahrávám...