dnes je 24.7.2024

Input:

Správní právo

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.12
Správní právo

15.7.12.1
Charakteristika správního práva

Správní právo

Správním právem se tradičně označuje ta část vnitrostátního právního řádu, která reguluje společenské vztahy, jež se uskutečňují při výkonu veřejné správy. Jako výstižné zjednodušení se často v literatuře uvádí, že správní právo je souborem právních norem, které upravují veřejnou správu. Správní právo je tak označováno jako "právní řád veřejné správy“. 1)

Správní právo jako veřejnoprávní odvětví

Správní právo je veřejnoprávním odvětvím, a proto vykazuje jistá specifika. V případě výkonu veřejné správy její vykonavatel (obecně označovaný jako orgán veřejné správy) vystupuje v mocensky nadřazeném a vrchnostenském postavení, zatímco adresát jejího výkonu (fyzická nebo právnická osoba) je v postavení právně a mocensky podřazeném. Orgány veřejné správy jsou navíc povinny k výkonu veřejné správy a jsou striktně vázány právními předpisy (s ohledem na požadavky vyjádřené v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky). Uskutečňují ji z mocenských pozic a k tomu disponují veřejnoprávními prostředky (donucení).

Pro správní právo je typické:

  • jednostrannost

  • vázanost právními předpisy

  • právní nerovnost

  • mocenský charakter

  • převaha rozhodnutí orgánů veřejné správy

  • priorita veřejných zájmů

Pro soukromé právo je oproti tomu typická rovnost subjektů a nemožnost jednostranného řešení sporů a rozhodování o druhém subjektu. Existuje i možnost odchýlení se od právní úpravy, což správní právo neumožňuje. Ve veřejné správě je to právě její orgán, který je oprávněn sám zahájit určité řízení, v jehož důsledku uloží jinému subjektu (fyzické nebo právnické osobě) jistou povinnost, například zaplacení pokuty, a toto jím uložené plnění může rovněž mocensky vymáhat. Ve veřejné správě a správním právu jde tedy o zcela jiné principy, které je třeba mít stále na zřeteli.

Veřejná správa

Předmětem správního práva, tak jak bylo vymezeno shora, je tedy veřejná správa. Na tu je třeba nazírat ze dvou úhlů pohledu, přičemž správní právo zahrnuje oba dva.

Státní správa a samospráva

Veřejná správa je souhrnným označením pro státní správu a pro samosprávu, které jsou jejími součástmi. Rozdíl mezi nimi je v tom, jaká je povaha jejich vykonavatele a

Nahrávám...
Nahrávám...