dnes je 24.7.2024

Input:

Sociální pojištění společníků

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Sociální pojištění společníků

JUDr. Jan Přib

Rozsah sociálního pojištění

Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Nemocenské pojištění

Podmínkou účasti společníků na nemocenském pojištění je, že společník vykonává mimo pracovněprávní vztah pro společnost s ručením omezeným práci, z které mu plynou příjmy ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice) předmětem daně z příjmu podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Pro účast společníků na nemocenském pojištění platí obecná pravidla jako pro ostatní zaměstnance, tj. zejména sjednání odměny (či jiného příjmu) aspoň v částce 4 000 Kč za kalendářní měsíc. Pokud odměna není sjednána vůbec nebo je sjednána, avšak v nižší částce, považuje se výkon práce tohoto společníka za výkon zaměstnání malého rozsahu a v tomto případě výkonu zaměstnání malého rozsahu je společník účasten nemocenského pojištění jen v tom kalendářním měsíci, ve kterém mu byla zúčtována odměna aspoň ve výši 4 000 Kč. Společníkům náleží z nemocenského pojištění nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné; vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nepřichází v úvahu, neboť nedochází k převedení na jinou práci.

Příklad
Společník vykonává práci pro společnost za sjednanou odměnu ve výši 30 000 Kč měsíčně. Tento společník je účasten nemocenského pojištění, neboť částka sjednané odměny dosahuje aspoň rozhodné částky, tj. částky aspoň 4 000 Kč za kalendářní měsíc. Tato účast bude trvat i v případě, že v některém měsíci bude zúčtována odměna v částce nižší, než je rozhodná částka ve výši 4 000 Kč; například bude-li společníku v srpnu zúčtována odměna jen ve výši 3 000 Kč, neboť byl na „dovolené”, bude tento společník účasten nemocenského pojištění i v srpnu, protože rozhodující je sjednaná výše odměny, nikoliv skutečná výše zúčtované (vyplacené) odměny.

Příklad
Společník vykonává práci pro společnost za sjednanou odměnu ve výši 3 500 Kč měsíčně. Tento společník není účasten nemocenského pojištění, neboť částka sjednané odměny nedosahuje aspoň rozhodné částky 4 000 Kč. Bude-li však tomuto společníku např. v srpnu zúčtována odměna ve výši 40 000 Kč, bude tento společník účasten nemocenského pojištění v tomto měsíci srpnu a z této odměny se též odvede pojistné.

Společnost s ručením omezeným plní v nemocenském pojištění povinnosti zaměstnavatele, a to stejně jako u ostatních zaměstnanců. Protože společníci jsou pojištěnci nemocenského pojištění, uznává se u nich dočasná pracovní neschopnost.

Nemocenské pojištění při souběhu činností

Je-li tatáž osoba současně společníkem ve více společnostech, posuzuje se její účast na nemocenském pojištění samostatně. Je-li však společník současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, je nemocensky pojištěn z těchto činností jen jednou.

Účast na důchodovém pojištění

Důchodového pojištění jsou účastni ti společníci, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost s ručením omezeným práci, z které jim plynou příjmy ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice) předmětem daně z příjmu podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Tito společníci jsou však účastni důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž jsou účastni nemocenského pojištění.

Kteří společníci nejsou účastni důchodového pojištění

Důchodového pojištění není účasten ten společník, který vykonává pouze svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě společníků v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, a podílí se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky (v poměru obchodních podílů nebo způsobem určeným ve společenské smlouvě). Výkon těchto práv společníka a právo na podíl na zisku společnosti nezakládá účast společníka na důchodovém pojištění; to též znamená, že tento společník není poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (z podílu na zisku se toto pojistné neplatí).

Pojistné společníků na důchodové pojištění

Pro účely pojistného na důchodové pojištění mají společníci účastní důchodového pojištění postavení zaměstnanců a společnost s ručením omezeným má postavení jejich zaměstnavatele. Pojistné odvádí zaměstnavatel za kalendářní měsíc jednak za sebe (sazba pojistného činí u zaměstnavatele 24,8 %), jednak za své zaměstnance (sazba pojistného činí u zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu, jímž je odměna zúčtovaná společníku účastnému nemocenského pojištění v kalendářním měsíci).

Důsledek neodvedení pojistného

Pojistné na sociální pojištění odvádí na účet příslušné správy sociálního zabezpečení vždy zaměstnavatel, a to i za své zaměstnance. Za dobu důchodového pojištění se před rokem 2014 u zaměstnanců v pracovním poměru nebo činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a u společníků společnosti s ručením omezeným nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel (tj. společnost s ručením omezeným) neodvedl pojistné na sociální pojištění, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem společnost s ručením omezeným a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti. U společnosti s ručením omezeným se tato úprava týká společníků, kteří vykonávají práci pro společnost za odměnu mimo pracovněprávní vztah, a společníků (všech, tj. i těch, kteří nejsou účastni důchodového pojištění), kteří jsou

Nahrávám...
Nahrávám...