dnes je 25.7.2024

Input:

Snížení základního kapitálu akciové společnosti

8.8.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.9
Snížení základního kapitálu akciové společnosti

15.7.4.9.1
Způsoby snížení základního kapitálu

Mgr. Jindřich Šimberský

Právní úprava snížení základního kapitálu akciové společnosti je obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, a to zejména v ustanovení § 211 a následujících. V rámci pasáže upravující snížení základního kapitálu však obchodní zákoník odkazuje též na řadu obecných ustanovení upravujících akciovou společnost (např. ustanovení § 162 odst. 3 obchodního zákoníku o povinné minimální výši základního kapitálu společnosti či ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku upravující výlučnou působnost valné hromady k rozhodnutí o snížení základního kapitálu), která se při snižování základního kapitálu společnosti také použijí, a ve specifických případech (zejména u vymezených akciových společností jako jsou banky, pojišťovny či kótované akciové společnosti) se uplatní též právní úprava obsažená ve zvláštních právních předpisech.

Základní kapitál a jeho změny

Základní kapitál akciové společnosti je charakterizován jako peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů všech akcionářů do základního kapitálu společnosti. Základní kapitál musí být vždy vyjádřen v jednotkách české měny. Nejedná se tedy přímo o majetek (např. peníze, movité či nemovité věci) vnesený zakladateli při založení akciové společnosti, resp. akcionáři během její existence, nýbrž toliko o částku vyjadřující hodnotu tohoto majetku, který se stává vlastnictvím společnosti.

Obchodní zákoník vyžaduje, aby akciová společnost při svém založení a následně během své existence vždy respektovala minimální zákonem požadovanou výši základního kapitálu. U akciových společností založených bez veřejné nabídky akcií (v praxi půjde o převážnou většinu akciových společností) musí základní kapitál dosahovat minimální výše 2 000 000 Kč. U akciových společností založených s veřejnou nabídkou akcií činí minimální výše základního kapitálu 20 000 000 Kč. Horní hranice stanovena není. Obchodní zákoník nevylučuje, aby za trvání společnosti docházelo ke změnám výše základního kapitálu v důsledku jeho zvyšování nebo snižování. Striktně však zákon trvá na tom, aby výše základního kapitálu v případě jeho snížení nikdy neklesla pod výše uvedenou minimální hranici.

Výše základního kapitálu společnosti včetně způsobu a lhůty splácení emisního kursu akcií je obligatorní náležitostí každé zakladatelské smlouvy akciové společnosti a posléze též stanov společnosti. Proto také změny základního kapitálu společnosti zároveň představují změnu stanov společnosti. Rozhodování o snížení základního kapitálu společnosti je v rámci její organizační struktury svěřeno do výlučné působnosti valné hromady, valná hromada jej tedy nemůže přenést na představenstvo, jako je tomu u zvyšování základního kapitálu.

Snížení základního kapitálu představuje závažný krok v životě každé společnosti, který se dotkne nejen společnosti jako takové a jejích akcionářů, ale především třetích osob – věřitelů společnosti. Proto by ke snižování základního kapitálu mělo docházet pouze v odůvodněných případech a při zachování zákonem stanoveného postupu.

Kdy je společnost povinna snížit základní kapitál

Obecně lze rozlišovat mezi povinným a nepovinným snížením základního kapitálu akciové společnosti. V případě povinného snížení základního kapitálu společnosti ukládá tuto povinnost zákon, a to především obchodní zákoník. Není však vyloučeno, aby u specifických druhů akciových společností tuto povinnost stanovil zvláštní právní předpis. Naproti tomu snížení základního kapitálu z jakéhokoli jiného důvodu lze označit jako nepovinné.

Obchodní zákoník ukládá společnosti povinnost snížit základní kapitál ve dvou případech:

a) nabude-li vlastní akcie či zatímní listy a k jejich zcizení nedojde ve lhůtách stanovených zákonem (např. § 161a a § 161b obchodního zákoníku), nebo

b) vykáže-li v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního kapitálu a upsané jmenovité hodnoty akcií (pokud byly upsány na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku) a té části rezervního fondu nebo těch rezervních fondů, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům, přesáhne hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která se rovná tomuto rozdílu.

Pokud by společnost ignorovala tuto svou zákonnou povinnost a nerozhodla by o snížení základního kapitálu stanoveným způsobem bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jí tato povinnost vznikla, může ji soud, a to i z moci úřední, zrušit a nařídit její likvidaci.

Nejčastější důvody snížení základního kapitálu

Vedle plnění zákonné povinnosti mohou být důvody, pro které se společnost rozhodne snížit základní kapitál, různého druhu. Ačkoli se na první pohled může jevit, že jde o dobrovolné rozhodnutí společnosti, neboť jí v konkrétním případě povinnost snížit základní kapitál zákon neukládá, bude zpravidla společnost tlačena ekonomickou situací.

Nejčastějšími důvody, pro které se společnost rozhodne snížit základní kapitál, jsou (i) vyrovnání ztrátového hospodaření společnosti a celkové ozdravení společnosti, (ii) vytvoření rezervních fondů společnosti, (iii) rozdělení přebytku provozního kapitálu mezi akcionáře nebo (iv) prominutí nesplacené části emisního kurzu akcií akcionářů, kteří dosud společnosti emisní kurz nesplatili, resp. jsou v prodlení s jeho splacením.

Způsoby snížení základního kapitálu

Akciová společnost může snížit základní kapitál některým z následujících způsobů, přičemž výběr způsobu bude vždy spoluurčován důvody, pro které společnost ke snížení základního kapitálu přistoupila.

1. Snížení základního kapitálu zničením nebo zrušením vlastních akcií či zatímních listů

Snížení zničením nebo zrušením vlastních akcií či zatímních listů

V případech, kdy je společnosti zákonem uložena povinnost snížit základní kapitál, musí k jeho snížení společnost použít vždy akcie či zatímní listy, které má ve svém majetku. Takový postup je odůvodněný, neboť povinné snížení základního kapitálu zpravidla nastupuje coby sankce za nesplnění povinnosti společnosti zcizit vlastní akcie či zatímní listy ve stanovené lhůtě. V těchto případech zákon nepřipouští, aby si společnost zvolila jiný způsob snížení základního kapitálu. K jinému způsobu snížení základního kapitálu by mohla společnost v případě povinného snížení základního kapitálu přistoupit pouze tehdy, pokud ve svém majetku vlastní akcie či zatímní listy vůbec nemá, případně má, nicméně vlastní akcie či zatímní listy nepostačují ke snížení základního kapitálu v povinném rozsahu, anebo pokud jí jiný způsob snížení základního kapitálu ukládá zákon.

Přistupuje-li společnost ke snížení základního kapitálu z vlastní iniciativy (tedy dobrovolně), pak i v takovém případě je povinna použít ke snížení základního kapitálu přednostně vlastní akcie či zatímní listy. Teprve za předpokladu, že použití vlastních akcií či zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu nebo tento způsob snížení nesplňuje účel snížení základního kapitálu, je společnost oprávněna zvolit jiný způsob snížení základního kapitálu.

Postup snížení základního kapitálu se liší v závislosti na podobě akcií společnosti. Má-li společnost akcie v listinné podobě, k jejich použití ke snížení základního kapitálu dochází tím, že společnost akcie zničí (např. skartuje). Naproti tomu, má-li společnost zaknihované akcie, podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení. K oběma těmto krokům však může dojít nejdříve po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

2. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů

Snížení snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů je nejčastějším způsobem snížení základního kapitálu. Obecně platí, že dochází-li ke snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, pak se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií, ledaže důvodem snížení je prominout akcionářům dosud nesplacenou

Nahrávám...
Nahrávám...