dnes je 23.5.2024

Input:

Smlouvy o cenných papírech

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.9.2
Smlouvy o cenných papírech

V praxi nejvíce používanou smlouvou týkající se cenných papírů je nepochybně smlouva o převodu cenných papírů. Taková smlouva může být jak úplatná, tak i bezúplatná.

Úplatná smlouva

Pokud je smlouva úplatná, pak se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako " zákon o cenných papírech“) nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a jejich kupní cena.

Bez určení kupní ceny je smlouva o převodu (koupi) cenných papírů platná pouze v případě, že strany projevily vůli uzavřít ji bez určení kupní ceny. V takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu, kterou zákon umožňuje stanovit následovně:

  • jako kupní cenu, která odpovídá nejnižšímu kurzu, za který byl takový zastupitelný cenný papír prodáván v den uzavření smlouvy na regulovaných trzích,

  • v případě, že v tento den nebyl zastupitelný cenný papír prodáván, pak se kupní cena určí podle kurzu, za který byl takový cenný papír naposledy obchodován na veřejných trzích,

  • nelze-li takto určit kupní cenu, stanoví se kupní cena podle jmenovité hodnoty cenného papíru nebo jako cena, kterou bylo možné při vynaložení odborné péče docílit.

Bezúplatná smlouva

Smlouva o bezúplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou darovací smlouvy v občanském zákoníku, pokud ze zákona o cenných papírech nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného.

Převod cenného papíru

Samotný převod cenného papíru pak závisí na tom, jakou podobu a formu akcie má. Jak již bylo uvedeno výše, rozlišují se dvě podoby cenného papíru – a to cenné papíry listinné a zaknihované.

U cenných papírů zaknihovaných je nutné provést registraci převodu cenných papírů u Střediska cenných papírů (nebo v budoucnu u centrálního depozitáře či jiné osoby, která je oprávněna takovou evidenci vést).

U cenného papíru listinného je třeba rozlišovat, zda se jedná o cenný papír na majitele, na řad nebo na jméno.

U listinného cenného papíru na majitele postačí pouhé předání cenného papíru ze strany prodávajícího kupujícímu.

K převodu listinného cenného papíru na řad se vyžaduje jednak předání a jednak i rubopis, který musí být bezpodmínečný. Rubopisem se převádí nejenom

Nahrávám...
Nahrávám...