dnes je 21.7.2024

Input:

Smlouva zprostředkovatelská

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.5 Smlouva zprostředkovatelská

Výklad právní věty
Smlouva zprostředkovatelská je v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) upravena v jeho ustanoveních § 774 až 777. Z hlediska teorie závazkového práva se řadí mezi tzv. smlouvy obstaravatelské, tj. smlouvy, jejichž obsahem je závazek obstarat za jiného nějakou záležitost, nejčastěji pak uzavření smlouvy.

Práva a povinnosti stran ze smlouvy

Konkrétním obsahem zprostředkovatelské smlouvy tak, jak ji upravuje občanský zákoník, je pak povinnost zprostředkovatele obstarat druhé straně smlouvy – zájemci – možnost uzavření smlouvy s třetí osobou, přičemž této povinnosti odpovídá povinnost zájemce poskytnout zprostředkovateli odměnu. Povinnost zájemce platit odměnu je však dána jen tehdy, pokud bylo uzavření smlouvy s třetí osobou dosaženo v důsledku činnosti zprostředkovatele. Odměnu zprostředkovatele je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak se zájemce může u soudu domáhat neplatnosti ustanovení zprostředkovatelské smlouvy týkající se odměny.

Kromě odměny může zprostředkovateli náležet i náhrada nákladů vzniklých mu v souvislosti s obstaráváním možnosti pro uzavření smlouvy, avšak jen tehdy, bylo-li to výslovně ve zprostředkovatelské smlouvě dohodnuto. Pokud existují pochybnosti, zda to

Nahrávám...
Nahrávám...