dnes je 21.7.2024

Input:

Smlouva zasílatelská

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.8 Smlouva zasílatelská

Výklad právní věty
Smlouva zasílatelská je upravena v § 601 až § 609 ObchZ.

Dispozitivnost ustanovení zákona

S výjimkou § 608 ObchZ, který upravuje zástavní právo zasílatele, jsou všechna ostatní ustanovení dispozitivní, tedy mohou se od nich ve smlouvě smluvní strany odchýlit.

Vztah ke komisionářské smlouvě

Zasílatelská smlouva je druhem komisionářské smlouvy. Právní úprava proto neobsahuje zvláštní ustanovení o všech otázkách, ale jen o těch, které jsou specifické a odlišují smlouvu zasílatelskou od obecné komisionářské smlouvy. Zbývající otázky se řeší podle ustanovení o smlouvě komisionářské.

Smlouva je absolutním obchodem

Zasílatelem může být kterákoli právnická nebo fyzická osoba, neboť smluvní vztah smlouvy zasílatelské je absolutním obchodem podle § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ. To znamená, že se smluvní vztahy podle zasílatelské smlouvy vždy budou řídit obchodním zákoníkem bez ohledu na to, zda smluvní stranou je či není podnikatel. Totéž se týká i druhé smluvní strany, kterou obchodní zákoník nazývá příkazce. V praxi se však většinou zasílatelská smlouva používá na vztahy mezi podnikateli.

Podstatné náležitosti smlouvy

K podstatným náležitostem smlouvy patří závazek zasílatele obstarat příkazci přepravu, a to vlastním jménem a na účet příkazce. Dále mají být ve smlouvě vymezeny věci, které mají být přepraveny, určeno místo odeslání a místo určení a smlouva má obsahovat závazek příkazce zaplatit za obstarání přepravy zasílateli úplatu.

Pod obstaráním přepravy se rozumí především uzavření smluv o přepravě věci do dohodnutého místa určení. Podle smlouvy a okolností se může jednat též o provedení jiných úkonů potřebných k obstarání přepravy. Věci, jejichž přeprava má být obstarána, stačí určit druhově a v množství.

Výše úplaty není podstatnou náležitostí smlouvy

Výše úplaty nemusí být ve smlouvě dohodnuta. Pokud nebyla úplata ve smlouvě smluvena, přísluší zasílateli úplata obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Dále má zasílatel nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.

Povinností příkazce je poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním závazku zasílatele, a to dříve, než zasílatel začne s jeho plněním.

Písemná forma smlouvy není předepsána

Smlouva nemusí být uzavřena písemně. Zasílatel je oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz). Tak je tomu i v případě, že smlouva nemá písemnou formu. Není však povinností zasílatele takový zasílatelský příkaz vyžadovat. Zasílatelský příkaz by měl obsahovat alespoň podstatné části smlouvy. Příkazce nemá právo požadovat, aby mu zasílatel zasílatelský příkaz potvrdil.

Vázanost zasílatele pokyny příkazce

Zasílatel je povinen v rámci smlouvy plnit pokyny příkazce. Přitom je zasílatel povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů. Pokud neobdrží zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen požádat příkazce o jejich doplnění. Při nebezpečí z prodlení je však povinen postupovat i bez těchto pokynů tak, aby byly co nejvíce chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé.

Při plnění závazků zasílatel postupuje s

Nahrávám...
Nahrávám...