dnes je 25.7.2024

Input:

Smlouva o ubytování

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.18
Smlouva o ubytování

Smlouva o ubytování je upravena v ustanovení § 754 až 759 občanského zákoníku.

Smlouvou o ubytování se zavazuje ubytovatel objednateli, že mu poskytne přechodné ubytování a služby s ním spojené v zařízení k tomu určeném, a objednatel se zavazuje zaplatit za to úplatu.

Ubytování poskytuje ubytovatel pouze na přechodnou dobu. Ta bude vyplývat buď ze smlouvy (tedy se v ní přesně stanoví, na jakou dobu se ubytování poskytuje) nebo z povahy ubytovacího zařízení – zákon v tomto případě uvádí příkladmo noclehárnu, ubytovnu či hotel. Platí to ale i o jiných zařízeních přechodného ubytování, jako jsou např. vysokoškolské koleje, penziony, campy aj.

Ubytovatel může být jak podnikatelem, tak to může být i vlastník nebo uživatel zařízení, který nepodniká a poskytne přechodné ubytování pouze ojediněle. V případě, že ubytování bude poskytováno za podnikatelským účelem, je třeba mít k tomu živnostenské oprávnění.

Smlouva o ubytování je absolutní neobchodní smlouvou, takže se nebude řídit obchodním zákoníkem ani v případě, kdy obě smluvní strany budou podnikatelé, kteří smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti.

Podstatné náležitosti smlouvy o ubytování jsou:

  • určení místa ubytovacího zařízení, kde má být ubytování poskytnuto,

  • úplata za ubytování,

  • přechodný charakter ubytování.

Pro ubytovací smlouvu se nevyžaduje písemná forma, takže smlouva může být uzavřena i ústně nebo konkludentním způsobem. K určení práv a povinností stran lze použít i tzv. ubytovací řády, které vydává ubytovatel. Aby ubytovací řád byl pro objednatele závazný, musí se na něj ubytovatel při uzavření smlouvy odvolat a musí umožnit objednateli, aby se seznámil s jeho obsahem.

Rezervace ubytování

Od uzavření smlouvy o ubytování je třeba odlišovat rezervaci ubytování, která se často využívá zejména v hotelech. Rezervace ještě nezakládá žádné závazky stran, pokud z jejich ujednání nevyplývá něco jiného. Potvrzená rezervace pak má účinky neodvolatelného návrhu na uzavření smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ubytovatel je povinen po uzavření smlouvy odevzdat objednateli (ubytovanému) prostory ve sjednaném ubytovacím zařízení (např. hotelový pokoj) ve stavu, který je způsobilý pro jeho řádné užívání a který má vybavení sjednané ve smlouvě. Pokud si strany nesjednaly, jak mají být prostory vybaveny, pak musí mít takové vybavení, které odpovídá povaze ubytovacího zařízení.

Ubytovatel je povinen zajistit ubytovanému nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Tato povinnost zahrnuje poskytování služeb, které náleží k poskytování ubytování. Půjde např. o zajištění osvětlení, dodávek vody, vytápění aj. V případě, že se vyskytnou v době užívání zařízení závady, je ubytovatel povinen je odstranit tak, aby řádné ubytování nebylo narušeno. Ubytovatel může v rámci ubytování poskytovat i jiné služby, jako jsou například snídaně, žehlení či praní prádla. Tyto služby mají povahu plnění z jiné smlouvy, nikoliv ze smlouvy o ubytování.

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, jakož i užívat

Nahrávám...
Nahrávám...