dnes je 24.7.2024

Input:

Smlouva o skladování

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.13
Smlouva o skladování

Smlouva o skladování je upravena v § 527 až § 535 ObchZ.

Stejně jako u smlouvy o uložení věci se i ve smlouvě o skladování zavazuje jeden podnikatel pro druhého určitou věc uložit.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek skladovatele převzít věc, aby ji uložil a opatroval, a závazek druhé smluvní strany, který zákon nazývá ukladatel, zaplatit skladovateli za tuto činnost úplatu. Úplatu nazývá zákon skladné.

Na rozdíl od smlouvy o uložení věci je u smlouvy o skladování ten, který se zaváže věc uložit a opatrovat, profesionálním podnikatelem v této činnosti.

Jak uvádí zákon, jde pojmově vždy o smlouvu úplatnou.

Vznik smlouvy

Smlouva vzniká tím, že je uzavřena. Nevzniká tedy až tehdy, kdy je věc převzata skladovatelem.

Již dohoda o výši úplaty není podstatnou náležitostí smlouvy. To znamená, že ve smlouvě nemusí být ani zmínka o tom, že jde o skladování za úplatu.

Zákon pro takový případ stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že jde o smlouvu o skladování, jestliže opatrování věci je předmětem podnikání skladovatele a výše úplaty je určena podle § 531 ObchZ.

Podle § 531 odst. 2 ObchZ není-li výše skladného ve smlouvě sjednána, je ukladatel povinen zaplatit skladné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze věci, délce a způsobu skladování.

Skladné

Trvá-li skladování déle než šest měsíců, platí se skladné pololetně pozadu. Skladné za neukončené šestiměsíční období a skladné za kratší dobu skladování se platí při vyzvednutí skladované věci. Po ukončení smlouvy má skladovatel právo na skladné za dobu, po kterou byla skladovaná věc u něho uložena z důvodů, že ji ukladatel včas nevyzvedl.

Skladné podle zákona kryje všechny náklady spojené se skladováním, ale nezahrnuje náklady na pojištění. Skladovatel má na tyto náklady nárok, jestliže je povinen podle smlouvy dát věc pojistit.

Jestliže by nešlo o opatrování věci, které je předmětem podnikání druhé smluvní strany, a smlouva výslovně nestanoví, že jde o úplatné uložení věci, platilo by, že jde o smlouvu o uložení věci.

Písemná forma není podstatnou náležitostí smlouvy o skladování.

Skladištní list

Skladovatel je však povinen vydat ukladateli o převzetí zboží podle zákona písemné potvrzení. Uvedené potvrzení může mít povahu běžného dokumentu, ale může mít i povahu cenného papíru. Zákon tento cenný papír nazývá podle § 528 ObchZ skladištním listem.

Skladištní list je listinným cenným papírem. Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li skladištní list na doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží.

Jestliže skladištní list zní na jméno, je skladovatel povinen věc vydat osobě uvedené ve skladištním listu.

Skladištní list na jméno může oprávněná osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod vyloučen. Jde tedy o cenný papír, který je ze zákona cenným papírem na řad. Zákon v této souvislosti odkazuje, pokud jde o rubopis, na obdobné předpisy upravující směnku.

Pokud by tedy smluvní strany chtěly, aby byl tento cenný papír převoditelný jinak než rubopisem, měly by jej opatřit doložkou "nikoli na řad“. V takovém případě by se skladištní list převáděl smlouvou o postoupení pohledávky.

Ten, kdo je oprávněn domáhat se na základě skladištního listu vydání věci, má postavení ukladatele a je povinen na žádost skladovatele potvrdit na skladištním listu převzetí skladované věci. Podle zákona však není povinen platit skladné.

Zadržovací právo

Jestliže není skladné zaplaceno, není skladovatel povinen zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo na zboží uložené ve skladu. Zadržovací právo je obecně upraveno v § 175 a násl. ObčZ.

Náležitosti skladištního listu

Zákon pak v § 528 odst. 5 ObchZ stanoví minimální náležitosti skladištního listu jako cenného papíru.

Skladištní list musí obsahovat firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště skladovatele. Dále musí obsahovat firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště ukladatele.

Další náležitostí je označení a množství, váha nebo objem uskladněného zboží a údaj, zda skladištní list byl vydán na doručitele nebo na řad s uvedením jména nebo firmy či názvu osoby, na jejíž řad byl vydán. Skladištní list pak musí označovat místo, kde je zboží uskladněno, dobu, na niž je zboží uskladněno, a místo a den vydání skladištního listu a musí být podepsán skladovatelem.

Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.

Bylo uvedeno, že nevzniká až předáním věci, ale již dohodou stran o vzniku smlouvy. Podle § 529 ObchZ platí, že v případě, kdy nevyplývá ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže ukladatel nepředá skladovateli věc k uskladnění do doby stanovené ve smlouvě, jinak do šesti měsíců po uzavření smlouvy.

Povinností skladovatele je uložit věc odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že jde o věc ukladatele. Ukladatel má právo kontroly stavu skladované věci a může z této věci brát vzorky.

Nahrávám...
Nahrávám...