dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o sdružení

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.11.1
Smlouva o sdružení

Smlouva o sdružení je upravena v ustanovení § 829 až 841 občanského zákoníku a nelze na ni aplikovat obchodní zákoník ani v případě, že smluvními stranami jsou podnikatelé.

Smlouvou o sdružení se zavazují dvě nebo více osob k tomu, že spojí svou činnost nebo i své majetkové hodnoty k dosažení sjednaného účelu. Sdružení nemá způsobilost k právům a povinnostem a na základě smlouvy o sdružení nevzniká právnická osoba. Ze smlouvy o sdružení vzniká pouze závazkový právní vztah mezi osobami, které tuto smlouvu uzavřely (vznikají jim práva a povinnosti upravené ve smlouvě o sdružení).

Na základě smlouvy o sdružení je každý z účastníků povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

Účastníci sdružení jednají při činnosti k dosažení účelu sdružení – s ohledem na skutečnost, že sdružení nemá právní subjektivitu – vlastním jménem nebo na základě plné moci udělené jim ostatními účastníky. Ze závazků vůči třetím osobám, které účastník přijal v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy o sdružení, jsou zavázáni i ostatní účastníci sdružení, a to společně a nerozdílně. Účastník sdružení nemá nárok na odměnu za činnost, ke které je povinen, protože se namísto takové odměny podílí na výsledku dosaženém podle smlouvy o sdružení.

Písemná forma

Smlouva o sdružení nemusí být uzavřena písemně, nicméně písemnou formu lze doporučit s ohledem na lepší důkazní postavení v případě sporu mezi účastníky o obsahu smlouvy.

Kromě pracovní činnosti se mohou účastníci sdružení podle smlouvy zavázat poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci. Ve smlouvě si buď mohou určit rozsah, v jakém každý z účastníků má poskytnout majetkové plnění, a pokud takto určen není a smlouva stanoví pouze celkovou majetkovou hodnotu, kterou mají účastníci přispět k dosažení účelu sdružení, pak platí vyvratitelná zákonná domněnka, že všichni účastníci jsou povinni poskytnout stejné hodnoty.

Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků (nikoliv vlastnictvím sdružení, neboť nemá právní subjektivitu), přičemž podíly na majetku jsou stejné, pokud smlouva o sdružení nestanoví jinak.

Smlouvou o sdružení může být pověřen některý z účastníků, aby vložené majetkové hodnoty spravoval a nakládal s nimi způsobem, který vyžaduje účel sdružení. V případě, že smlouva o sdružení takové pověření neobsahuje, pak tato povinnost připadá každému účastníku sdružení, pokud jde o majetkové hodnoty, které do sdružení poskytnul. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnuté majetkové hodnoty mají být využívány pro účel sdružení, je nutné je oddělit od ostatního majetku daného

Nahrávám...
Nahrávám...