dnes je 30.9.2023

Input:

Smlouva o půjčce

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.8
Smlouva o půjčce

Vzory

Vzor A: Smlouva o půjčce

Stáhnout vzor

1. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "věřitel“)

a

2. Pan: ................................................................................,
bytem ......................................................................
(dále jen "dlužník“)

spolu uzavírají podle § 657 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o půjčce

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou věřitele poskytuje dlužníkovi finanční částku ve výši ................................ Kč (dále jen "půjčka“) a dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčku za podmínek touto smlouvou stanovených do dne ....................

Smluvní strany se dohodly, že půjčka se sjednává jako bezúročná nebo Smluvní strany se dohodly, že se smlouva sjednává s úrokem 0,05 % denně z výše dosud nesplacené půjčky. Úrok je v plné výši splatný v den splatnosti poslední splátky půjčky.

Půjčka podle této smlouvy je poskytována za účelem ....................................................

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Věřitel poskytl dlužníkovi v hotovosti půjčku v plné výši před podpisem této smlouvy. Převzetí půjčky v plné výši potvrzuje dlužník svým podpisem.

Dlužník se

Nahrávám...
Nahrávám...