dnes je 21.7.2024

Input:

Smlouva o přepravě věci

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.9 Smlouva o přepravě věci

Smlouva o přepravě věci je upravena v § 610 až § 629 ObchZ.

Která ustanovení zákona jsou kogentní

Výklad právní věty
Jako kogentní (závazná) ustanovení zákon označuje ustanovení § 612 až § 614, § 620, § 622 odst. 4, § 628 a § 629. Ostatní ustanovení jsou dispozitivní, tedy lze se od nich smlouvou odchýlit.

Podstatné náležitosti smlouvy

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místa odeslání) do určitého jiného místa (místa určení). Odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné).

Podstatnými částmi smlouvy jsou označení zásilky, označení místa odeslání, označení místa určení, závazek dopravce provést přepravu a závazek odesílatele zaplatit za provedení přepravy úplatu.

Předmětem smlouvy je pouze přeprava věcí

Smluvními stranami mohou být podnikatelé. Předmětem smlouvy je pouze přeprava věcí a nikoli osob. Vztahy ze smlouvy o přepravě osob se řídí občanským zákoníkem (§ 760 až § 764 o.z.), i když jsou smluvními stranami podnikatelé. V oblasti mezinárodní přepravy má před úpravou obchodního zákoníku přednost mezinárodní smlouva.

Výše úplaty není podstatnou náležitostí smlouvy

Výše úplaty nemusí být ve smlouvě uvedena a rovněž nemusí být dohodnuta ani lhůta přepravy. Tyto údaje jsou podpůrně stanoveny zákonem.

Převzetí zásilky

Ke vzniku smlouvy se nevyžaduje převzetí zásilky dopravcem. Povinnost zásilku převzít má dopravce za podmínky, že zásilku skutečně převzal, popřípadě byl odesílatelem o převzetí oprávnění požádán. Takový vznik smlouvy je však pouze v případě, kdy přepravní řády neupravují vznik smlouvy jinak.

Vztah zákona k přepravním řádům

Pokud jde o přepravní řády, patří mezi ně nařízení vlády č. 1/2000 Sb. pro veřejnou drážní dopravu, silniční přepravní řád – vyhláška č. 133/1964 Sb. a vyhl. č. 17/1966 Sb. – letecký přepravní řád.

Podle nařízení vlády č. 1/2000 Sb. je přepravní smlouva ve veřejné drážní i nákladní dopravě uzavřena převzetím vozové zásilky dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí vozové zásilky k přepravě dopravcem v nákladním listu. U silniční přepravy platí, že může dojít ke vzniku smlouvy přijetím objednávky a převzetím zásilky k přepravě. Přitom se za přijetí objednávky považuje také započetí přepravy, pokud nebyla objednávka přijata ústní formou nebo telefonickou dohodou anebo tak, že dopravce přijetí objednávky písemně, telegraficky nebo dálnopisně potvrdí objednateli.

Forma smlouvy a přepravní doklady

Písemná forma pro vznik smlouvy není zákonem předepsaná. Podle zákona je však dopravce oprávněn požadovat, aby mu odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu. Odesílatel je ze zákona oprávněn žádat dopravce, aby mu písemně potvrdil převzetí zásilky.

Tento písemný doklad pak plní funkci důkazního prostředku o sjednání smlouvy a jejím obsahu, jakož i o převzetí zásilky k přepravě.

Jednotlivé přepravní doklady jsou upraveny v přepravních řádech. Ve veřejné drážní nákladní dopravě je přepravním dokladem nákladní list nebo přepravní list. Tento vyplňuje a podepisuje odesílatel. Dopravce na něm potvrzuje převzetí zásilky k přepravě a jeho druhopis vydá odesílateli jako doklad o přijetí zásilky k přepravě. Pro oblast silniční dopravy je přepravním dokladem přepravní list vyplněný a odevzdaný odesílatelem. Jestliže vyhovuje podrobnějším přepravním podmínkám, může sloužit jako přepravní doklad i dodací list.

Obchodní zákoník pak uvádí, že v případě, kdy k provedení přepravy je zapotřebí zvláštních listin, je odesílatel povinen předat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel pak odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností.

Zákonný zánik smlouvy

Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže odesílatel nepožádal dopravce o převzetí zásilky v době stanovené ve smlouvě, jinak do šesti měsíců od uzavření smlouvy.

Uvedený zákonný důsledek reaguje na to, že sjednáním smlouvy nevzniká podle zákona odesílateli povinnost požádat dopravce o převzetí zásilky k přepravě či mu zásilku k přepravě předat. Smlouva tedy zaniká automaticky. Ale může se tak dít pouze v případě, kdy smlouva o přepravě věci nevzniká již převzetím zásilky k přepravě. Tak je tomu právě při veřejné drážní přepravě.

Náložný list

V rámci této smlouvy může dopravce vydat odesílateli k převzetí zásilky přepravní a náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je povinen vydat zásilku osobě oprávněné podle náložného listu, jestliže mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky. Náložný list je cenným papírem. Nemůže však být vydán jako zaknihovaný cenný papír, ale pouze jako listinný cenný papír. Náložný list může znít na doručitele, na jméno určité osoby nebo na jiný řad.

Lhůta k provedení přepravy

Pokud jde o lhůtu k provedení přepravy, je na prvním místě v zákoně uvedena lhůta smluvní. Pokud není lhůta smluvena, je povinností dopravce provést přepravu bez zbytečného odkladu. V pochybnostech počíná lhůta běžet dnem

Nahrávám...
Nahrávám...