dnes je 20.6.2024

Input:

Smlouva o přepravě osob

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2
Smlouva o přepravě osob

Mgr. Iva Jarolímová

Nynější právní úprava smlouvy o přepravě osob je v zásadě stejná jako úprava v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Současná právní úprava, ve shodě s dosavadní právní úpravou, pouze velmi obecně upravuje přepravu osob, když v podrobnostech ponechává řešení dílčích právních otázek především na příslušných podzákonných právních předpisech, tj. na přepravních řádech, případně na smluvních přepravních podmínkách. Konkrétní zákonná úprava věnující se přepravě osob je upravena v ustanoveních § 2550 až 2554 NOZ.

K novému občanskému zákoníku ještě doposud nebyly schváleny žádné provádějící předpisy, kterými by byly stanoveny přepravní řády. Aktuálně platnými přepravními řády je vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu.

Co se týká samotné smlouvy o přepravě osob, její podstatou je závazek dopravce přepravit cestujícího do místa určení a závazek cestujícího zaplatit za to jízdné.

Podstatnými náležitostmi smlouvy o přepravě osob jsou:

a) specifikace osoby, která má být přepravena,

b) určení místa určení,

c) závazek dopravce osobu přemístit do místa určení,

d) závazek cestujícího za přepravu uhradit jízdné.

Smluvními stranami smlouvy o přepravě osob jsou dopravce a cestující.

Forma smlouvy nemusí být písemná, smlouva tedy může být uzavřena ústně. V případě smlouvy o přepravě osob se jedná o konsenzuální smlouvu, tudíž k uzavření smlouvy stačí konsenzus smluvních stran na podstatných náležitostech smlouvy. Dle přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu je smlouva uzavřena okamžikem, kdy cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem.

Výše jízdného není podstatnou náležitostí smlouvy. Postačí tedy, pokud výše jízdného bude stanovena na základě mechanismu výpočtu, či když bude například odkázáno na příslušný tarif dopravce. Smlouvu ale nelze uzavřít jako bezúplatnou.

V ustanovení § 2551 NOZ je upravena povinnost dopravce postarat se při přepravě o bezpečnost a pohodlí cestujícího, přičemž podrobnosti mají být upraveny přepravními řády, kterým

Nahrávám...
Nahrávám...