dnes je 17.6.2024

Input:

Smlouva o postoupení pohledávky

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.11.3
Smlouva o postoupení pohledávky

Účel smlouvy o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky nachází své uplatnění především v situaci, kdy dlužník není ochoten svůj závazek plnit dobrovolně. S vymáháním takové pohledávky jsou obvykle spojeny další náklady (které často přesahují náklady, které by byly věřiteli přiznány např. v rámci občanského soudního řízení) a její dobytnost není ani předem zaručena. V takových situacích může být pro věřitele výhodnější pohledávku postoupit třetí osobě. Přestože výnos z takového postoupení bude obvykle nižší nežli částka, na kterou pohledávka zní, pro věřitele představuje toto řešení okamžitý příjem bez vynaložení dalších nákladů. Na straně nabyvatele pohledávky (tzv. postupníka) vystupují různé subjekty. Kromě skupiny subjektů, pro které představuje vymáhání pohledávek postoupených třetími osobami hlavní náplň jejich podnikatelské činnosti, se na straně nabyvatelů pohledávek mohou objevit např. i subjekty, které mají ve vztahu k dlužníkovi své vlastní závazky. Pro naposledy uvedené subjekty představuje smlouva o postoupení pohledávky způsob, jakým dosáhnou snížení nákladů na splnění svých vlastních závazků k dlužníkovi, neboť postoupenou pohledávku, kterou obvykle kupují za částku nižší, nežli je nominální vyjádření této pohledávky, budou moci až do její nominální výše započíst proti vlastnímu závazku za dlužníkem.

V poslední době nabývá institut postoupení pohledávky na významu i v rámci tzv. factoringu, kde factoringové společnosti poskytují věřiteli provozní kapitál jako protiplnění za jím postoupené pohledávky z obchodního styku (obvykle před dobou splatnosti).

Právní úprava

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 524 až 530 občanského zákoníku. Tento smluvní typ není upraven v obchodním zákoníku, úprava obsažená v ObčZ se proto beze změn použije i na právní vztahy mezi podnikateli.

Forma smlouvy

K platnosti smlouvy o postoupení pohledávky zákon vyžaduje, aby byla uzavřena v písemné formě.

Smluvní strany, dlužník

Smluvními stranami smlouvy o postoupení pohledávky jsou původní věřitel – tzv. postupitel – a nový věřitel, tedy nabyvatel postoupené pohledávky – tzv. postupník. Zvláštní postavení má v rámci postoupení dlužník. Ten sice není smluvní stranou smlouvy o postoupení pohledávky a ani není k postoupení třeba jeho souhlasu, přesto je však třeba mu postoupení řádně oznámit; teprve od řádného oznámení je dlužník povinen poskytnout dlužné plnění postupníkovi. Pokud dlužníkovi oznamuje postoupení postupitel (což je obvyklejší a zákonem předpokládaný postup), postačí prosté sdělení, pokud mu však oznamuje postoupení postupník, musí dlužníkovi postoupení prokázat, např. předložením smlouvy o postoupení.

Předmět postoupení

Předmětem postoupení nemůže být jakákoliv pohledávka, ale pouze tzv. postupitelné pohledávky. Není tak možné postoupit pohledávku, která zaniká smrtí věřitele, ani pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí. Kromě toho nemůže být

Nahrávám...
Nahrávám...