dnes je 21.7.2024

Input:

Školení BOZP

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.5 Školení BOZP

Ing. Miloslav Kočí

Podle § 103 odst. 2 ZP musí zaměstnavatel zajistit školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, se kterými se zaměstnanci mohou na pracovišti setkat.

Provádění školení

Školení BOZP musí být provedeno:

  • při nástupu zaměstnance do práce,

  • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce,

  • při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků, změně technologických nebo pracovních postupů,

  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP,

  • pravidelně ve lhůtách stanovených zaměstnavatelem, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost.

Lhůty a obsah školení

Zaměstnavatel určuje obsah školení a to, jak často je nutné ho opakovat. Zároveň určí i způsob ověřování znalostí zaměstnanců, jakož i způsob vedení dokumentace o školení. Pro tyto účely je vhodné vydat vnitřní předpis, kde budou uvedené věci řešeny. Školení by mělo mít část teoretickou a část praktickou.

Teoretická část

V teoretické části by pracovníci měli být seznámeni se všeobecnými předpisy BOZP, které se týkají všech zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Podle oboru, ve kterém společnost působí, se doplňuje školení dalšími předpisy. Manuální, techničtí a vedoucí zaměstnanci musí být dále školeni z dalších předpisů, podle jednotlivých oborů. Podle konkrétně vykonávané činnosti musí být školení rozšířeno o další, neuvedené, části právních předpisů, další právní předpisy, případně některé uváděné části mohou být zkráceny nebo vypuštěny.

Příklad
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi.

2. Příloha 1. Obecné požadavky.

3. Příloha 2. část I. Obecné požadavky na obsluhu strojů.

4. Příloha 3. část I. Skladování a manipulace s materiálem, část III. Zajištění výkopových prací.

5. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na

Nahrávám...
Nahrávám...