dnes je 5.10.2022

Input:

Shody a rozdíly v technických požadavcích připojovacích podmínek

24.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.1.2 Shody a rozdíly v technických požadavcích připojovacích podmínek

Václav Macháček

od HDV přes odbočky k elektroměrům vč. podmínek pro umístění a připojení měřících zařízení

Platnost technických požadavků připojovacích podmínek se vztahuje:

 • PRE - pro odběrná místa či výrobní zařízení uváděná nově do provozu a/nebo rekonstruovaná. V přiměřené míře platí i pro stávající odběrná či výrobní místa s platnou smlouvou, kde se požaduje rozšíření a úpravy stávajícího zařízení. Technické podmínky jsou závazné pro všechny zaměstnance PRE a pro všechny osoby provádějící jakékoliv práce v neměřených částech elektrické instalace připojených z distribuční soustavy PRE.

 • ČEZ - na nová a rekonstruovaná odběrná místa nebo stávající odběrná místa bez platné rezervace příkonu.

Za rekonstrukci se považuje výměna nebo úprava neměřených rozvodů (hlavního
domovního vedení a odboček k elektroměrům) nebo výměna elektroměrového
rozváděče či elektroměrové desky.

 • E.ON - pro nově vybudovaná odběrná místa nebo stávající odběrná místa, kde se provádí např. změna sazby nebo změna z přímého na nepřímé měření případně změna z nepřímého na přímé.

Poznámka - důležitá:

Dle vyhlášky č. 82/2011 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.§ 6 odst. 1 je uvedeno: „U nových nebo rekonstruovaných odběrných míst nebo předávacích míst umístění měřícího zařízení stanoví příslušný provozovatel soustavy. Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje výměna elektroměrového rozváděče nebo výměna přívodního vedení.”. E.ON na základě uvedeného v připojovacích podmínkách upřesňuje, že v případě kdy se neprovádí výměna elektroměrového rozváděče nebo výměna přívodního vedení lze měření ponechat ve stávajícím umístění. Přívodní vedení ve smyslu ČSN 33 2130 ed.2 sestává z HDV, odbočky k elektroměru a vedení od elektroměru k podružným rozváděčům.

Hlavní domovní vedení (HDV) a odbočky k elektroměrům

Hlavní domovní vedení, které je v majetku vlastníka nemovitosti začíná na výstupních svorkách pojistek přípojkové nebo rozpojovací jistící skříně a končí odbočkou k poslednímu elektroměru.

Provozovatelé distribučních soustav se shodují (kromě dalších ustanovení), že HDV a odbočky k elektroměrům (přívody) budou vždy v soustavě TN-C (čtyřvodičově), průřezy vodičů odbočky se volí s ohledem na očekávané zatížení. HDV musí být provedeno vodiči se stejným průřezem po celé délce bez přerušení (E.ON připouští jedno přerušení v 1NP objektu). Minimální průřezy vodičů odboček k elektroměru jsou 6 mm² Cu (max. průřez - PRE – 25 mm², ČEZ + E.ON – 16 mm²). Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici. Jednofázové odbočky lze provést u zařízení do soudobého maximálního příkonu 5,5 kW. Provedení HDV a odboček k elektroměrům v plastových vkládacích instalačních lištách není přípustné.

 • Rozdíly spočívají v místu rozdělení vodiče PEN na PE a N.
  PRE – rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až
  v měřené části instalace – v podružném rozváděči.
  ČEZ – připouští možnost změny soustavy TN-C na TN-C-S již v elektroměrovém
  rozváděči (vývod z ER).

E.ON – požaduje provedení vývodu z elektroměrového rozváděče v soustavě TN-C.
(ve výjimečných případech připouští možnost použití proudového chrániče
v neměřené části ER s tím, že požadavky na provedení ER stanovuje odpovědný
pracovník ve stanovisku k připojení).
V sítích TT (přívod i vývod z ER v soustavě TT) se pro ochranu při poruše použije
automatické odpojení od zdroje nadproudovým jistícím prvkem – jističem, a doplňková
ochrana se realizuje proudovým chráničem. Pokud je u kovového rozváděče použita
ochrana automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem, musí být přívod do
chrániče proveden ve dvojité izolaci – např. použitím izolačních návleků.

 • HDV u rozsáhlých objektů
  PRE
  upřesňuje provedení HDV u rozsáhlých objektů (kde je více větví HDV) tak, že rozdělení na jednotlivé větve musí být umístěno v neměřené části elektrorozvodného jádra (elektroměrového rozváděče) a jednotlivé větve samostatně jištěny jističi (pokud HDV nejsou samostatně provedena a jištěna z přípojkové nebo rozpojovací jistící skříně PREdistribuce).
  ČEZ a E.ON provedení HDV u rozsáhlých objektů blíže neupřesňují, připouští
  shodně možnost provedení více větví HDV.

 • PRE upřesňuje případy, kdy odbočuje vedení k elektroměrům v odbočných
  rozvodnicích z hlediska umístění rozvodnice, minimální výšky (1,8 m spodní
  okraj) a prostředí. Kryt odbočné rozvodnice a veškeré neměřené části musí být
  připraveny ke spolehlivému zaplombování na dvou místech ke dvěma pevným
  bodům. Provedení se týká se převážně stávajících objektů – provedení nelze
  použít u nově budovaných objektů, nebo při celkové rekonstrukci HDV.

 • E.ON výslovně stanovuje pro odboční od HDV požadavek, aby pro každé
  odběrné místo byla zřízena samostatná odbočka (pro každý hlavní jistič před
  elektroměrem samostatný přívod).

Poznámka:

V ČSN 33 2130 ed.2 ze září 2009 jsou základní požadavky na provedení HDV proti ČSN 33 2130:1983 rozšířeny. Platná norma připouští (na rozdíl od vydaných podkladů PRE a ČEZ) v čl. 7.3.1 i možnost jednoho přerušení vodičů HDV a to v 1. nadzemním podlaží objektu.

Hlavní vypínač objektu

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění,

§ 34 odst. 5 musí každá stavba mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. Tento požadavek na „hlavní vypínač objektu” je běžně realizován vytažením příslušných pojistek v kabelové skříni případně vypínacím prvkem v měřené části rozvodů objektu. Upřesnění k uvedenému:

 • E.ON - umisťovat hlavní vypínač objektu v neměřené části elektrické instalace je možné pouze ve výjimečných případech na základě souhlasu pověřeného pracovníka E.ON. Vypínač nesmí být napájen z neměřené části.

 • PRE a ČEZ – hlavní vypínač objektu v připojovacích podmínkách nerozvádí.

Hlavní jistič před elektroměrem

Za základní požadavek nutno považovat, že hlavní jističe před elektroměrem musí být s vypínací charakteristikou B, jističe musí mít stejný počet pólů, jako má elektroměr fází. Na základě individuálního posouzení připouští provozovatelé i jističe s charakteristikou C.

Z hlediska hlavních jističů před elektroměry spočívají rozdíly zejména:

 • ČEZ a E.ON připouští v odůvodněných a ve výjimečných případech i povolení charakteristiky D;

 • PRE na rozdíl od společností ČEZ a E.ON připouští ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech odběrů a na základě předem vydaného písemného souhlasu použít i jistič s vypínací charakteristikou max. typu C;

 • PRE – jako hlavní jistič před elektroměrem se používají jističe s neměnitelnou hodnotou jmenovitého proudu a se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází.

Dále vyžaduje v případech, kdy jsou v elektroměrovém rozváděči umístěny více jak dva hlavní jističe před elektroměry, že přívody a vývody musí být provedeny vždy jednotně tj. např. přívody na horní svorky a vývody na spodní svorky jističů.

 • PRE a ČEZ stanovují pro jednofázové odběry maximální přípustnou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem 25 A.

E.ON maximální hodnotu hlavního jističe pro jednofázové odběry v podkladech jednoznačně nestanovuje. Ve schématech jednofázového zapojení je uvedeno „Hlavní jistič smluvní hodnoty”.

 • E.ON stanovuje pro hlavní jističe před elektroměrem požadavek na minimální jmenovitou vypínací zkratovou schopnost 10 kA s výjimkou případů, kdy je tato stanovena výpočtem ve smlouvě o připojení (připojení blízko trafostanice). Dále upozorňuje, že použití pojistek, pojistkových odpínačů nebo sdružených jističů s proudovými chrániči jako hlavního jištění před elektroměry není dovoleno.

Jistič spínacího prvku pro dvoutarif

PRE – před přijímač HDO v případech spojité montáže (tj. kdy se HDO osazuje na kryt svorkovnice elektroměru nebo je osazován elektroměr s vestavěným modulem HDO) se jistič neosazuje.

ČEZ – připouští jistič v obvodu HDO s maximální hodnotou 6 A.

E.ON – požaduje jistič před přijímač HDO s maximální hodnotou 2 A s vypínací charakteristikou B.

Umístění měřících zařízení

 • Dle podkladů všech provozovatelů distribučních soustav musí poloha elektroměrového rozváděče (rozvodnice) umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze.

 • Středy číselníků elektroměrů požadují ČEZ, PRE i E.ON shodně - připouští výšku 1000 – 1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. V případě více elektroměrů nad sebou mohou být středy číselníků ve výšce 700 – 1700 mm od podlahy, což ČEZ konkretizuje pro rozváděče uvnitř objektu. Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) musí být volný prostor o hloubce a šířce (ČEZ, E.ON) min. 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek (ČEZ, E.ON), s rovnou podlahou nebo upraveným terénem pro bezpečné provádění obsluhy a prací.

 • ČEZ a PRE a od platnosti předchozí verze i E.ON připouští, že při umístění elektroměrového rozváděče v oplocení, (ve zdi nebo pilíři) mohou být středy číselníků elektroměrů níže než 1000 mm přičemž spodní hrana rozváděče však musí být minimálně 600 mm nad úrovní definitivně upraveného terénu. ČEZ dále umožňuje, s ohledem na místní klimatické podmínky (po předchozím projednání), možnost i jiné výšky pro umístění ER.

Poznámka:
Možnost minimální výšky spodní hrany elektroměrového rozváděče 600 mm, kterou upravila Změna 1- ČSN 33 3320 doplněním čl. 2.2.5 normy, byla převzata i do ČSN 33 2130 ed.2 – viz čl. 7.6.9. Článek 7.6.9 dále připouští možnost výšky středů číselníků elektroměrů 1000 až 1700 mm nad definitivně upraveným terénem.

 • PRE, ČEZ, E.ON – požadují pro montáž elektroměrů a spínacích prvků zabezpečit místo v rozváděči dle tabulky:

Přístroj   šířka
(mm)  
výška
(mm)  
hloubka
(mm)  
Elektroměr
jednofázový 
180   300   160  
Elektroměr třífázový  200   400   160  
Spínací
prvek 
200 - PRE
180 – ČEZ a
E.ON 
300   160  
Převodník – pouze E.ON
 
100   200   160  

PRE a ČEZ – navíc vyžadují, v případě osazení pouze jednoho přístroje zvětšit šířku a
výšku o 50 mm.

Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic)

Jako příklady rozdílů možno uvést:

 • PRE – ze schémat zapojení přímého měření PRE lze odvodit, že PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen přímo do svorky elektroměru – PEN vodič prochází přes svorky elektroměru do bytové rozvodnice. PEN svorkovnice (přípojnice) je osazována jen v konkrétních případech (kovové provedení rozváděče).

ČEZ a E.ON – PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen do PEN svorkovnice (přípojnice), ze které je proveden i vývod do podružné bytové rozvodnice. Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a PEN svorkovnicí (přípojnicí) je světle modré barvy – minimální průřez vodiče požaduje ČEZ i E.ON shodně 6 mm² Cu.

 • Ochranné propojení elektroměrů se svorkovnicí PEN požaduje ČEZ vodičem s minimálním průřezem 4 mm² Cu a maximální délkou 2 m. E.ON požaduje plný vodič o minimálním průřezu 6 mm² Cu, u nových ER se nepřipouští použití slaněných vodičů.

 • PRE – u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných odběrných míst se přijímač HDO zásadně osazuje na kryt svorkovnice elektroměru nebo je modul HDO součástí elektroměru (dále jen „spojitá montáž”). Před přijímač HDO se neosazuje jistič, PEN svorkovnice (přípojnice) je osazována jen v konkrétních případech (kovové provedení rozváděče).

ČEZ a E.ON – „spojitou montáž” ve svých podkladech neřeší.

 • PRE a E.ON stanovují pro spojovací vedení sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení použití vodičů Cu s jedno-žilovým plným (pevným) jádrem.

ČEZ připouští ve výjimečných případech (po předchozím odsouhlasení) i použití lankových vodičů ukončených na koncích lisovací dutinkou.

 • PRE vyžaduje uzamykání dveří elektroměrových rozváděčů zámkem v kovovém provedení na trnový klíč 6x6 mm s hloubkou zapuštění klíče alespoň 10 mm, E.ON požaduje zapuštění min.12 mm.

ČEZ stanovuje vybavení dveří typizovanými rozváděčovými zámky, přednostně
doporučuje závěr na trnový klíč 6x6 mm. Dále stanovil max. výšku závěru 170 cm nad
upraveným terénem.

Poznámka: Lze předpokládat, že „typizovanými rozváděčovými zámky” jsou míněny
zámky dle ČSN 35 9756:1977 Závěry a klíče pro elektrorozvodná jádra.

 • PRE – pokud je stávající elektroměrový rozváděč (rozvodnice) vybaven vnitřním krycím panelem elektroměrů je nezbytné dodržet rozměry a umístění okénka dle nákresu v připojovacích podmínkách, aby bylo možno bez demontáže krycího panelu provést vizuální kontrolu celé měřící soupravy. Požadované rozměry okénka (šířka x výška):

- pro jednofázové elektroměry

180 x 270 mm – spodek okénka 100 mm pod vodorovnou osou upevňovacích otvorů
přístroje;

- pro třífázové elektroměry

180 x 325 mm – spodek okénka 100 mm pod vodorovnou osou upevňovacích otvorů
přístroje.

 • PRE a E.ON již dle předchozích připojovacích podmínek vyžadují, že elektroměr a sazbový spínač nesmí být zakryty krytem – krycím plechem (nepřipouští se ani kryt průhledný).

 • ČEZ - zasklená okénka v odnímatelných krytech nebo dveřích určená pro čtení údajů ze
  štítku elektroměru nebo spínacího prvku musí mít alespoň dále uvedené rozměry
  (šířka x výška):
  - pro jednofázové elektroměry, sazbové spínače a přijímače HDO 100 x 100 mm – spodek
  okénka 30 mm nad vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje;

- pro třífázové elektroměry 120 x 160 mm – spodek okénka 50 mm nad vodorovnou
osou upevňovacích otvorů přístroje.

Na základě upozornění v posledních připojovacích podmínkách je od roku 2013 z důvodu
přístupnosti ovládacích prvků elektroměrů požadováno provedení elektroměrových
rozváděčů výhradně bez krytu (masky).

PRE, ČEZ, E.ON z hlediska provedení elektroměrových rozváděčů shodně požadují

Elektroměrové rozváděče (ER) a měřící místa s elektroměrovou deskou musí být v provedení, které vyhovuje všem vnějším vlivům působícím v daném prostoru – rozváděče musí působení vlivů odolávat.

Poznámka:

Platnost normy ČSN 33 2000-3 byla ukončena k 01. 05. 2011; náhrada – ČSN 33 2000-1 ed.2 z 05/2009 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 z 04/2010).

Provedení ER rozváděčů musí vycházet z technických norem. Použití ER rozváděčů v daném prostoru je odvislé od vnitřního nebo venkovního provedení – tj. pro které podmínky byly rozváděče konstruovány a při zkouškách ověřeny.

Pracovní podmínky rozváděčů stanovují základní normy souborů norem pro rozváděče nízkého napětí

ČSN EN 60439-1 a ČSN EN 61439-1 shodně:

 • pro vnitřní provedení - vnitřní instalaci rozváděčů: teplota okolního vzduchu nepřekročí +40 °C (průměrná hodnota během 24 hod. nepřesáhne +35 °C); dolní hranice teploty okolního vzduchu je - 5 °C. Relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne 50% při max. teplotě +40°C, případně 90% při +20°C.

 • pro venkovní provedení – venkovní instalaci rozváděčů: teplota okolního vzduchu nepřekročí +40 °C (průměrná hodnota během 24 hod. nepřesáhne +35 °C); dolní hranice teploty okolního vzduchu je -25 °C v mírném klimatu, - 50 °C v arktickém klimatu. Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100% při max. teplotě +25°C.

Z hlediska ochrany krytem rozváděčů jsou požadavky v připojovacích podmínkách následující:

PRE - alespoň IP 40 v normálních prostorech (vnitřní instalace), alespoň IP 43 ve venkovních prostorech (venkovní instalace);

ČEZ - alespoň IP 2X nebo IP XXB v normálních prostorech (vnitřní instalace), alespoň IP 43 pro uzavřený rozváděč ve venkovních prostorech (venkovní instalace), alespoň IP 44 pro uzavřený rozváděč v případě umístění na okraji komunikace;

E.ON - alespoň IP 40 v normálních prostorech (vnitřní instalace) a IP 43 ve venkovních prostorech (venkovní instalace). Pro venkovní elektroměrové rozváděče po otevření dveří musí být krytí alespoň IP 20, při zavřených dveřích je předepsané krytí IP 44.

Elektroměrové desky

PRE, ČEZ a E.ON připouští použití typizovaných elektroměrových desek lisovaných z izolantu dle platné normy ČSN 35 7020:1978. Pro jednofázový elektroměr nebo samostatně montovaný přijímač HDO se jedná o desky s rozměrem 225 x 300 mm, pro třífázový elektroměr s hlavním jističem před elektroměrem do 63 A je určena deska rozměrů 450 x 450 mm.

Použití elektroměrových desek musí odpovídat podmínkám stanovených v ČSN 35 7020.

Desky podle této normy jsou určeny do prostorů s prostředím obyčejným dle dříve platné ČSN 33 0300:1989, což jsou obdobné podmínky jako podmínky pro vnitřní instalace rozváděčů. Nejsou tudíž vhodné pro venkovní použití!

PRE požaduje důkladné upevnění elektroměrových desek s tím, že u desky 450 x 450 mm vždy prochází jeden upevňovací šroub otvorem pod svorkovnicí elektroměru a druhý upevňovací šroub musí být provádějící firmou připraven k zaplombování. U elektroměrové desky 225 x 300 mm prochází vždy jeden upevňovací šroub otvorem pod

Nahrávám...
Nahrávám...