dnes je 25.5.2024

Input:

Rizika při práci

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.3
Rizika při práci

Ing. Miloslav Kočí

Zákon ukládá zaměstnavateli v § 101 odst. 1 ZP zajistit BOZP zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. V této souvislosti je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a na jejich základě vyhodnocovat rizika. Dále je povinen rizika práce odstranit, pokud to není možné alespoň snížit na přijatelnou mez, a to opatřeními technickými a organizačními. O tom všem je povinen vést dokumentaci (§ 101 odst. 3, 4 ZP).

Vyhledávání a vyhodnocování rizik je trvalý, nikdy nekončící proces, který se musí přizpůsobovat měnícím se skutečnostem (změny technologie, změny zaměstnanců, nové stroje, ...).

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče se zavádí do naší legislativy pojem rizikové faktory pracovního prostředí obsahující:

  • rizikové faktory pracovních podmínek (představující nebezpečí ohrožením nemocí z povolání),

  • riziko ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (představující nebezpečí vzniku pracovních úrazů a podobně).

Proč se zabývat riziky

Proč se zabývat riziky, když bezpečnost strojů, bezpečnost zaměstnanců u stroje, v pracovních prostorách, při pracovních a technologických postupech řeší bezpečnostní předpisy?

Současný vývoj výroby je mnohem rychlejší než v minulém století. Ne všechny podrobnosti a souvislosti jsou řešeny bezpečnostními předpisy, některé stroje, specifické práce a souvislosti bezpečnostní předpisy neřeší ať proto, že nemohou být tak podrobné, nebo že výroba předstihla tvorbu předpisu.

Obecný předpis řeší, jak má vypadat pracovní stroj. Neřeší a ani nemůže řešit jeho přesné umístění v dílně, přísun materiálu a jeho ukládání, ukládání výrobků a jejich přepravu, pohyb lidí u stroje, organizaci údržby atd. Tady musí nastoupit uživatel stroje (zaměstnavatel), který vyhodnotí rizika spojená s provozem a údržbou stroje v dílně a na základě jejich vyhodnocení přijme opatření pro odstranění nebo snížení rizik. Výsledkem je dokumentace rizik a z toho

Nahrávám...
Nahrávám...