dnes je 25.7.2024

Input:

Rezervační smlouva na nemovitosti

22.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.2
Rezervační smlouva na nemovitosti

Mgr. Pavla Krejčí

Rezervační smlouva se též v praxi někdy nazývá smlouvou o blokaci nemovitosti. Předmětem rezervace bývají i družstevní podíl v bytovém družstvu nebo podíl v obchodní korporaci. Jedná se o smlouvu nepojmenovanou ve smyslu § 1746 odst. 2 NOZ; některé z rezervačních smluv mohou být smlouvou o smlouvě budoucí kupní dle § 1785 a násl. NOZ. Uzavřením rezervační smlouvy dává kupující najevo svůj vážný zájem o koupi předmětu rezervace. Rezervační smlouva by měla pro kupujícího znamenat ujištění, že mu bude poskytnuta příležitost opravdu nabýt do vlastnictví předmět rezervace. Jedná se většinou o velmi stručnou smlouvu, kterou realitní kanceláře podchycují potencionální zájemce o koupi.

V praxi se vyskytují dva typy rezervačních smluv, a to:

  • dvoustranná rezervační smlouva, která je uzavřena mezi kupujícím nemovitosti a realitní kanceláří (případně jiným zprostředkovatelem – dále v textu budeme používat pouze pojem realitní kancelář),

  • třístranná rezervační smlouva, která je uzavřena mezi kupujícím nemovitosti, realitní kanceláří a prodávajícím.

Dvoustranná rezervační smlouva

Podstatou dvoustranné rezervační smlouvy je dohoda mezi kupujícím a realitní kanceláří o tom, že realitní kancelář nebude po určitou dobu dále nabízet konkrétní nemovitost ze své nabídky třetím osobám a tuto nemovitost po určitou dobu zarezervuje pro kupujícího. Aby měla dvoustranná rezervační smlouva charakter smlouvy o smlouvě budoucí kupní, je nezbytné, aby realitní kancelář měla s prodávajícím uzavřenu smlouvu o tom, že může nemovitosti nabízet a rezervační smlouvu s kupujícími za konkrétních podmínek uzavřít. Jedině tak bude rezervační smlouva závazná i pro prodávajícího, realitní kancelář bude tak jeho nepřímým zástupcem. To musí být ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím uvedeno.

Obsah rezervační smlouvy

Co musí rezervační smlouva minimálně obsahovat:

  • označení smluvních stran – kupujícího a realitní kanceláře,

  • přesné označení předmětu rezervace (nemovitosti nebo družstevního podílu),

  • označení vlastníka předmětu rezervace,

  • vady a omezení předmětu rezervace (např. zástavní práva, věcná břemena, nájemní smlouvy, poškozená statika apod.),

  • dohodnutou kupní cenu předmětu rezervace,

  • výši rezervačního poplatku a jeho splatnost,

  • rezervační lhůtu, tedy lhůtu, dokdy bude předmět rezervace pro kupujícího blokován,

  • podmínky kupní smlouvy.

Vady a omezení předmětu rezervace

V rezervační smlouvě by měly být vypsány všechny vady předmětu rezervace, a to jak vady právní, tak i vady faktické. Pod vady právní řadíme například zástavní práva, věcná břemena, nájemní smlouvy. Pod vady faktické pak patří například poškozená statika, poškrábané zdi, vady podlah, dveří apod.

Rezervační lhůta

Rezervační lhůta je lhůta, ve které se kupující zaváže

Nahrávám...
Nahrávám...