dnes je 19.5.2024

Input:

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z ní

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.7
Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z ní

Mgr. Jindřich Šimberský

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní společníci se zapíší do listiny přítomných, s uvedením jména, bydliště, popř. sídla společníka, popř. jména, bydliště nebo sídla jeho zástupce. Do listiny přítomných se rovněž zapíše počet hlasů, kterými ten který společník disponuje. Sčítání hlasů provádí předseda, příp. zvolení skrutátoři. Zasedání je neveřejné, přístup mají kromě výše uvedených účastníků jen pozvaní (například společník si pozve poradce). Nicméně u pozvaných osob má valná hromada právo kdykoliv rozhodnout o jejich nepřipuštění na základě vznesení námitky kohokoliv z přítomných. Právo přivést si s sebou poradce může vyloučit společenská smlouva (to se ale netýká práva na zmocnění – to vyloučit nelze, protože jde o ochranu práv nepřítomného společníka).

V průběhu zasedání jsou projednávány jednotlivé body programu, vypuštění bodu je možné kdykoliv. Změna pořadí projednávání je možná, nevylučuje-li to společenská smlouva nebo není-li to v rozporu s dobrými mravy (například by tím bylo zneužito něčí nepřítomnosti). Každý ze společníků musí mít prostor k vyjádření svého stanoviska. Rozsah a způsob realizace stanoví společenská smlouva nebo stanovy, případně i valná hromada svým usnesením. Právo

Nahrávám...
Nahrávám...