dnes je 26.11.2022

Input:

Prozatímní elektrická zařízení na staveništi

4.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.9.1 Prozatímní elektrická zařízení na staveništi

Václav Macháček

Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektem organizace výstavby jednoho nebo více objektů, které tvoří stavbu.

Patří sem i skládky materiálu, zemin apod. pokud slouží pro stavbu

Pro prozatímní elektrická zařízení na stavbách a staveništích platí ustanovení platných elektrotechnických norem a předpisů, především ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 ze srpna 2007. Norma je určená pro prozatímní elektrická zařízení (elektrické rozvody pevné i pohyblivé) používaná po dobu výstavby nových objektů či demolice stávajících. Jedná se např. o elektrická zařízení sloužící pro:

 • práce spojené s novou pozemní výstavbou;

 • práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí stávajících budov neb jejich částí;

 • veškeré inženýrské práce;

 • zemní práce;

 • a podobné práce.

Požadavky normy se vztahují i na:

 • pevné elektrické rozvody omezené na montáž hlavního spínače a ochranného zařízení –
  tj.místo, které slouží jako rozhraní mezi systémem zajišťující napájení a vlastními rozvody
  pro stavbu neb demolici;

 • instalaci na straně zátěže mimo část tvořenou mobilními nebo transportovatelnými
  elektrickými zařízeními tvořícími část pohyblivé instalace.

Požadavky normy neplatí pro:

 • elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště (kancelářích, toaletách,
  shromaždištích, kantýnách, restauracích, ubytovnách WC, atd.), kde platí obecná ustanovení
  ČSN 33 2000 části 1 až 6 (soubor norem Elektrické instalace budov) případně přísnější
  požadavky pro zvláštní případy – viz dále Hlavní stavební objekty;

 • elektrická zařízení uvedená v souboru norem IEC 60621 – soubor zaveden jako ČSN IEC 621
  Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů
  a lomů).

Prozatímní elektrická zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Pravidelným dohledem se rozumí pečlivá kontrola celého prozatímního elektrického zařízení za provozu, okamžitá náprava zjištěných závad apod.

Poškozené nebo vadné zařízení nesmí být ponecháno v provozu a musí být zajištěno před opětným zapnutím. Závady smí odstraňovat pouze pověřena osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Četnost kontrol

Četnost kontrol s ohledem na místní podmínky musí prokazatelně stanovit provozovatel před uvedením prozatímního elektrického zařízení do provozu (např. formou místního provozního bezpečnostního předpisu).

Pracující osoby na staveništi musí být prokazatelně seznámeny s riziky, které mohou vzniknout při neopatrném a nešetrném zacházení s prozatímním elektrickým zařízením. Musí být prokazatelně seznámeny s umístěním hlavního vypínače, aby v případě nebezpečí mohly kdykoliv prozatímní elektrické zařízení bezpečně vypnout. Osoba odpovědná za elektrické zařízení zodpovídá za to, že hlavní vypínač bude za provozu z bezpečnostních důvodů volně přístupný, funkční a uzamykatelný ve vypnuté poloze. 

Hlavní staveništní objekty

Zařízením staveniště se rozumí objekty a zařízení dočasného charakteru, které v době provádění stavby převážně slouží provozním, sociálním a správním účelům dodavatelů staveb a které jsou zpravidla po ukončení stavby zrušeny. Některá z těchto zařízení mají charakter hlavních staveništních objektů. V hlavních staveništních objektech se elektrická zařízení nepovažují za prozatímní a musí být provedena podle platných technických norem. Hlavními staveništními objekty jsou:

a) objekty sloužící jako pracoviště pro větší počet osob jako jsou dílny apod.;

b) objekty obsahující důležitá a výrobní zařízení jako jsou drtírny, betonárky, kompresorovny, výrobny panelů apod.;

c) objekty sloužící ke skladování drahého materiálu nebo velkého množství materiálu;

d) elektrické provozovny;

e) elektrická zařízení v sociálních zařízeních jako jsou ubytovny, kanceláře, jídelny, umývárny apod.

Pokud tyto objekty budou sloužit po skončení stavebních prací jako definitivní, doporučuje se řešit jejich elektrické zařízení již se zřetelem na jejich konečné využití a používat tak, aby je bylo možné doplnit a upravit na zařízení sloužící pro definitivní účely. Ostatní objekty a pracoviště se vybavují podle ČSN 33 2000-7-704 ed. 2.

Napojení na veřejnou distribuční nebo lokální síť provozovatele - distributora

Potřebný příkon pro staveniště musí být stanoven v dokumentaci projektu prozatímního elektrického zařízení (tj. přepokládanou soudobost odběru v jednotlivých fázích výstavby). Způsob, místo připojení a příkon prozatímního elektrického zařízení nebo případné zvýšení výkonu prozatímního elektrického zařízení musí být projednáno s příslušným provozovatelem distribuční nebo lokální sítě (soustavy) před jeho připojením na veřejnou nebo lokální distribuční síť (základní podmínky připojenístanovuje vyhláška MPO č 51/2006 Sb. v platném znění). Připojení prozatímního elektrického zařízení na veřejnou distribuční nebo lokální síť provádí příslušný provozovatel sítě.

Dle ČSN 33 2000- 7-704 ed.2 smí být jedno staveniště napájeno z několika napájecích zdrojů včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí. 

Před připojením prozatímního elektrického zařízení na veřejnou distribuční nebo lokální síť musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Nevyhovující prozatímní elektrické zařízení nesmí být uvedeno do provozu.

Transformovny a náhradní zdroje

Pro účely staveništního zařízení se doporučuje zajistit dodávku elektrické energie z definitivních transformoven (v předstihu postavených). Kde to není možné, použije se blokových transformoven - viz ČSN EN 62271-202.

U staveb menšího rozsahu se předpokládá napojení prozatímního elektrického zařízení pokud možno na stávající distribuční nebo lokální síť nízkého napětí.

V době přerušení dodávky z veřejné distribuční nebo lokální sítě je možné k zajištění dodávky elektrické energie používat na staveništích náhradní zdroje elektřiny.

Pokud je elektrické zařízení vybaveno vlastními zdroji elektřiny, je nutné při návrhu a realizaci respektovat ČSN 33 2000-5-551 ed.2.

Náhradního zdroje elektřiny se může použít u staveb malého rozsahu, kde by nebylo hospodárné a časově únosné zajišťovat elektrickou přípojku z veřejné distribuční nebo lokální sítě.

Za náhradní zdroje elektřiny se považují stabilní nebo pojízdné generátory poháněné naftovými nebo benzinovými motory. V případě použití náhradního zdroje musí být tento spolehlivě oddělen od veřejné distribuční nebo lokální sítě (viz ČSN 33 2000-5-551). Každý náhradní zdroj elektřiny se musí před připojením na prozatímní síť zkontrolovat (NV č. 378/2001 Sb. v platném znění). Každá prozatímní elektrická rozvodná síť se musí před uvedením do provozu (pro napojení náhradního zdroje elektřiny) revidovat podle ČSN 33 2000-6.

Umístění transformoven a náhradních zdrojů se volí pokud možno ve středu zatížení. Každý napájecí transformátor o větším výkonu než 160 kVA má být vybaven statickými kondenzátory pro kompenzaci ztrát naprázdno transformátoru. Toto opatření je možné provést po dohodě provozovatele příslušné veřejné distribuční nebo lokální sítě.

Vypínání v době mimo provoz

Prozatímní elektrické zařízení nebo jeho část musí být v době, kdy není používáno vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Elektrická zařízení v objektech se zvýšeným nebezpečím požáru musí být odpojitelná spínačem umístěným vně objektu a vypínána v souladu s předchozím odstavcem.

Pojízdné pracovní stroje jako jsou transportéry, míchačky apod. napojené pohyblivým přívodem musí být při přemísťování nebo posunu na pracovišti odpojeny.

Elektrické spotřebiče připojené na pevný zásuvkový rozvod staveniště, musí být v době pracovního klidu odpojeny. Pokud nejsou odpojeny hlavním vypínačem, musí být odpojeny vysunutím vidlic ze zásuvek, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.

Rozvodnice jakéhokoliv druhu a účelu musí být z bezpečnostních důvodů uzamčeny i za provozu nebo uzavřeny tak, aby k jejich otevření bylo nutné použít nářadí. Hlavní vypínač stavby musí být vždy přístupný a vhodně označený.

Hlavní vypínač stavby

Na vhodném přístupném místě musí být umístěn spínač, kterým lze vypnout podle potřeby (v případě nebezpečí apod.) elektroinstalaci zařízení stavby. Spínač musí být označen bezpečnostní tabulkou dle souboru norem ČSN ISO 3864 a související normy ČSN EN ISO 7010 s nápisem VYPNI

Nahrávám...
Nahrávám...