dnes je 4.12.2023

Input:

Provozní a průvodní dokumentace

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.7
Provozní a průvodní dokumentace

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat. Základními dokumenty jsou návody k obsluze a údržbě zařízení, výrobní dokumentace k zařízení (například pasport či výkres), řád preventivní údržby, protokol o určení vnějších vlivů, místní provozní bezpečnostní předpis, doklady o školení obsluhy el. zařízení, jmenování osoby odpovědné za EZ, výchozí a pravidelné revizní zprávy, provozní deníky všech zařízení, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, záznam o provádění pravidelné údržby, protokoly o pravidelných zkouškách, dokumentace skutečného provedení el. zařízení a prohlášení o shodě CE.

Průvodní dokumentace dle definice v § 2 NV č. 378/2001 Sb. je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

U el. instalací podle čl. 132.13 normy ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice a dále podle čl. 7.1.3 normy ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV Část 1: AC pokud možno i u el. instalací s jmenovitým napětím nad AC 1 kV musí být k dispozici dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele (dodavatele) zařízení, která tak slouží jako průvodní dokumentace. Součástí průvodní dokumentace zhotovitele (dodavatele) el. instalace je rovněž zpráva o výchozí revizi el. instalace včetně v ní uvedených příloh – detailně o výchozí revizi pojednává NV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed. 2 . Nakonec pro případy vyhrazených elektrických zařízeních I. třídy je součástí průvodní dokumentace zhotovitele také osvědčení vydané pověřenou organizací (TIČR) za účelem uvedení tohoto zařízení do provozu.

Návod k obsluze a údržbě dle zákona č. 634/1992 Sb. je návod výrobce pro používání technického zařízení. Musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace zařízení a další informace, které jsou důležité pro užívání zařízení. Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním zařízení a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání zařízení.

Řád preventivních kontrol a údržby

Nahrávám...
Nahrávám...