dnes je 14.6.2024

Input:

Prominutí dluhu z daňového a účetního hlediska

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9.2
Prominutí dluhu z daňového a účetního hlediska

Ing. Zdeněk Morávek

Pokud dochází k prominutí dluhu, je nutné brát v úvahu také související účetní a zejména daňové dopady. Právně je prominutí dluhu upraveno v § 1995 až 1997 NOZ. Prominutím dluhu je dlužník nepopiratelně zvýhodněn, na což v případě podnikatelů myslí i daňové právo. Jak vyplývá z § 5 odst. 10 písm. a) ZDP, v případě poplatníků fyzických osob se zvyšuje rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši dluhu, kromě prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak než:

  • splněním,

  • započtením,

  • splynutím práva s povinností u jedné osoby,

  • narovnáním,

  • dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty.

Z této úpravy tedy vyplývá, že pokud dojde k prominutí dluhu, jedná se o zánik dluhu jiným způsobem, než jaké ZDP vyjmenovává, a proto v takovémto případě vzniká povinnost zvýšit o výši prominutého dluhu rozdíl mezi příjmy a výdaji takovéhoto dlužníka.

Zaúčtování

V případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, je obdobná situace upravena v bodu 12 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP, kde je stanoveno, že výsledek hospodaření či rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku závazku nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 9 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (týká se přeměny splynutím obchodních korporací a splynutí osoby dlužníka a věřitele). Toto ustanovení se nevztahuje na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen, protože důvodem této úpravy je předchozí uplatnění dluhu v daňových nákladech, a pokud je daňová uplatnitelnost vázána až na zaplacení, tato "sankce" ve formě dodanění ztrácí smysl.

Pokud tedy zanikne dluh jeho prominutím, jedná se opět o jiný způsob zaniknutí dluhu než ZDP v této úpravě stanoví, takže při naplnění stanovených podmínek opět musí dojít k dodanění takto zaniklého závazku, a to formou zvýšení základu daně.

K tomu je dále nutné doplnit, že zánik dluhu prominutím by měl být obvykle zaúčtován právě do výnosů, čímž se tato skutečnost promítne do výsledku hospodaření a tím i do základu daně, v takovém případě se další úprava základu daně neprovádí. Postup účtování potom vyplývá zejména z Českého účetního standardu č. 019 – Náklady a výnosy, bod 4.1.3. – právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů [s výjimkou například splnění, splynutí, započtení, novace, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů)].

S. r. o. využívala k podnikání pronajaté prostory, nájemné ovšem neplatila. Fakturované nájemné bylo zaúčtováno do nákladů (např. 518/321) a jako součást výsledku hospodaření bylo zahrnuto do základu daně. Celkově se jednalo o částku ve výši 200 000 Kč, která byla takto zaúčtována v roce 2018. V roce 2019 došlo vzhledem k propojení s. r. o. s pronajímatelem k prominutí dluhu z titulu nájemného, toto prominutí bylo zaúčtováno do výnosů (např. 321/648), tento výnos bude považován za zdanitelný příjem, který bude součástí základu daně a jako takový zdaněn.

Kdyby toto prominutí dluhu nebylo z jakéhokoliv důvodu zaúčtováno do výnosů, byl by použit postup podle bodu 12 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP a o výši prominutého dluhu, tj. 200 000 Kč, by byl zvýšen výsledek hospodaření v rámci úprav na základ daně v daňovém přiznání.

S. r. o. využívala k podnikání pronajaté prostory, nájemné ovšem neplatila. Fakturované nájemné bylo zaúčtováno do nákladů (např. 518/321) a jako součást výsledku hospodaření bylo zahrnuto do základu daně. Celkově se jednalo o částku ve výši 200 000 Kč. V roce 2018 uplynulo od splatnosti více než 30 měsíců, proto je s. r. o. povinna dodanit tento závazek v souladu s bodem 11 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP. Následně dojde v roce 2019 k prominutí tohoto dluhu, což bude zaúčtováno zápisem 321/648. Postup podle bodu 12 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP aplikován nebude, protože v souladu s účetními předpisy bylo prominutí dluhu

Nahrávám...
Nahrávám...