dnes je 14.6.2024

Input:

Prominutí dluhu

20.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9
Prominutí dluhu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava prominutí dluhu je obsažena v § 1995 až 1997 NOZ.

Podstata dohody a její forma

Na základě citovaného ustanovení může věřitel dlužníkovi prominout jeho dluh.

Prominutí dluhu není podle odborné literatury jednostranným právním jednáním, ale jde o dohodu. Věřitel může (i ústně) dlužníkovi dluh prominout, přičemž zákon nevyžaduje, aby se dlužník k prominutí dluhu jakkoliv vyjadřoval. Pokud dlužník neprojeví bez zbytečného odkladu svůj nesouhlas, a to výslovně nebo plněním dluhu, má se za to, že s prominutím dluhu souhlasí (zákon tedy stanoví právní domněnku, že v takovém případě k dohodě došlo). NOZ tedy klade vyšší požadavky na dlužníka, aby na prominutí dluhu "reagoval", pokud o prominutí dluhu zájem nemá. Prominutí dluhu totiž nepochybně bude mít pro dlužníka daňové dopady, které nemusí být vůbec výhodné.

Prominutí dluhu má na rozdíl od zrušení smlouvy za následek zrušení jen určitého dluhu dlužníka. V případě, že věřitel promine dlužníkovi celý dluh, dluh zanikne, a to aniž by byl věřitel uspokojen. Spolu s dluhem zanikne i jeho zajištění. Vždy záleží na vůli věřitele, co vše s dluhem promíjí. Dlužník např. dluží věřiteli částku ve výši 100 000 Kč a dále na úrocích z prodlení a smluvní pokutě dalších 50 000 Kč. Věřitel může dluh prominout včetně úroků z prodlení a smluvní pokuty, ale může dluh prominout i třeba pouze ve výši jistiny nebo i jen její části.

Pro praxi rozhodně doporučujeme uzavírat písemnou dohodu o prominutí dluhu, ve které si strany dluh, který je předmětem prominutí, specifikují a stanoví např. podmínky prominutí dluhu. Prominutí dluhu lze samozřejmě vázat i na splnění určitých podmínek, což může být v praxi praktické.

Vrácení kvitance

Zákon dále stanoví, že k prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníkovi kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil. V případě, že věřitel vydá kvitanci nebo vrátí-li dlužní úpis na celý dluh

Nahrávám...
Nahrávám...