dnes je 25.7.2024

Input:

Prodloužení lhůty v daňovém řízení

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.10.13
Prodloužení lhůty v daňovém řízení

Ing. Zdeněk Morávek

Prodloužení lhůty je upraveno v § 36 odst. 1 daňového řádu. Pokud pro to existuje závažný důvod, správce daně na žádost osoby zúčastněné na správě daní povolí prodloužení lhůty stanovené správcem daně. Podmínkou ovšem je, že žádost o prodloužení lhůty musí být podána ještě před uplynutím této lhůty. Za stejných podmínek lze prodloužit i lhůtu zákonnou, pokud tak stanoví zákon. Typickým příkladem je ustanovení § 36 odst. 4 daňového řádu, které umožňuje buď na žádost, nebo i z vlastního podnětu správce daně, prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení, což je v souladu s § 136 daňového řádu lhůta zákonná.

Tzv. správcovské lhůty, tedy ty, které stanoví správce daně, lze prodloužit v těch případech, kdy to zákon (daňový řád) přímo nevylučuje. V případě zákonných lhůt, tedy těch, které jsou stanoveny právními předpisy, opět zejména daňovým řádem, lze institut prodloužení lhůty použít pouze v těch případech, kdy to tento právní předpis výslovně stanoví. Při případném podávání žádosti je tak nutné dobře tento rozdíl vnímat a rozlišit, o jakou lhůtu se jedná.

Závažné důvody

Určitým problémem se jeví skutečnost, že není přesně vymezeno, kdy se jedná o závažné důvody, a záleží tedy na právní úvaze správce daně, ten tedy posoudí, zda se o závažné důvody jedná či nikoliv. V této souvislosti je ale nutné zmínit zásadu legitimního očekávání (§ 8 odst. 2 daňového řádu), podle které správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Daňový subjekt tak má právo očekávat, že pokud byly v jiném případě určité důvody považovány za závažné, bude tak postupováno i v jeho případě.

Náležitosti žádosti o prodloužení lhůty

Daňový řád nestanoví pro žádost o prodloužení lhůty žádné speciální náležitosti. Bude se tedy vycházet z obecné úpravy podání v daňovém řízení. Jak vyplývá z § 70 odst. 3 daňového řádu, z podání musí být patrné, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Dále lze z ustanovení § 36 odst. 1 daňového řádu dovodit, že v žádosti by měla být uvedena délka, o kterou má být lhůta prodloužena, důvody, proč je o prodloužení žádáno, a okolnosti, kterými chce tyto důvody prokázat.

Prodloužení lhůty

Pokud se jedná o první žádost o prodloužení lhůty a nejde o lhůtu zákonnou, správce daně této žádosti vyhoví a lhůtu prodlouží alespoň o dobu, která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, ledaže by bylo žádáno o lhůtu kratší. Lze tedy konstatovat, že na toto prodloužení v tomto rozsahu má žadatel právní nárok. Pokud je žádáno o prodloužení delší, než jak vyplývá z této úpravy, je již na správci daně, jak žádost posoudí, nemůže ji ovšem zamítnout a prodloužení povolit alespoň v této garantované délce.

Aby tedy v této minimální délce k

Nahrávám...
Nahrávám...