dnes je 28.11.2022

Input:

Připojení HDV bytového domu k distribuční síti dodavatele elektřiny a jeho provedení

17.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.3 Připojení HDV bytového domu k distribuční síti dodavatele elektřiny a jeho provedení

Ing. Karel Dvořáček

Hlavní domovní vedení – základní požadavky

Hlavní domovní vedení je vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Jeho svislá část, procházející dvěma nebo více podlažími, se nazývá hlavním stoupacím vedením. Rozděluje-li se hlavní domovní vedení na více odboček, nazývá se ta část, ze které větve odbočují, hlavní kmenové vedení a odbočující větve se nazývají větve hlavního domovního vedení.

Systém hlavního domovního vedení a jeho provedení se volí podle dispozice budovy.

V budovách s více než třemi odběrateli se zřizuje od přípojkové skříně jedno nebo podle potřeby i více domovních vedení. Rozvětvuje-li se hlavní domovní vedení na dvě nebo více větví, provede se odbočení v odbočovacích rozvodnicích.

Každé hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni příslušně dimenzovanou pojistkou. Je-li v objektu více hlavních domovních vedení, lze jako přípojkovou skříň použít rozpojovací jisticí skříň. Hlavní domovní vedení má obvykle stejný počet pracovních vodičů jako domovní přípojka. Vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení. Výjimku tvoří místa, kde jsou odbočky k větším spotřebičům (např. dílny, kotelny, strojovny, výtahy apod.), kde z hlavního kmenového domovního vedení odbočují jednotlivé větve hlavního domovního vedení nebo kde je část hlavního domovního vedení od přípojkové skříně k prvnímu odbočení k elektroměrům vytvořena vodiči jiné konstrukce (např. z kabelů) než hlavní stoupací vedení (např. z jednožilových izolovaných vodičů v trubkách nebo z holých vodičů uložených v prefabrikovaných soupravách).

V těchto případech se mohou pro část hlavního domovního vedení (od přípojkové skříně až po odbočení k větším spotřebičům) nebo hlavního kmenového vedení použít vodiče o větším průřezu. Od místa odbočení v odbočovacích skříních pak můžeme pro hlavní stoupací vedení nebo větve hlavního domovního vedení použít vodiče slabší, avšak s průřezem odpovídajícím zatížení. Hlavní stoupací vedení nebo jednotlivá větev hlavního domovního vedení se jistí v místě změny průřezu. Toto jištění odpadá, je-li již slabší průřez hlavního domovního vedení jištěn odpovídající pojistkou v přípojkové skříni (např. má-li část hlavního domovního vedení větší průřez vzhledem k dovolenému úbytku napětí). Měnit průřez hlavního domovního vedení v jiných případech není dovoleno.

Elektrická zařízení, která jsou nutná při evakuaci obyvatel nebo při hašení požáru, musí být připojena tak, aby při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni nebo v hlavním rozváděči zůstala pod napětím. Jsou to zejména evakuační výtahy, pohon čerpadel na zvýšení tlaku pro požární hydranty, napájení rozhlasového a dorozumívacího zařízení, překážková návěstidla apod.

Výtahy se připojují buď samostatným přívodem z přípojkové skříně, nebo k hlavnímu vedení co nejblíže k přípojkové skříni (např. v prvním nadzemním podlaží anebo v hlavním rozváděči). Vedení pro výtahy musí být odpínatelná v prvním nadzemním nebo podzemním podlaží s označením, že jde o přívod k výtahu nebo výtahům. Přívody pro výtahy mohou být ve výtahové šachtě.

V budovách s nejvýše třemi odběrateli lze odbočky k elektroměrům provést přímo z přípojkové skříně.

Ochranný vodič se musí vést po celé délce hlavního domovního vedení společně s fázovými vodiči. Hlavní domovní vedení musí být umístěno a provedeno tak, aby byl co nejvíce ztížen nedovolený odběr.

K elektroměru lze z hlavního domovního vedení odbočovat elektroměrovými rozváděči nebo odbočnými rozvodnicemi. Odbočuje-li se k elektroměru odbočnými rozvodnicemi, je zapotřebí umístit rozvodnici tak, aby její spodní okraj byl ve výši 1,8 až 2,5 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmějí umísťovat nad schody ani nemají být umístěny v jiném prostředí než normálním. Odbočné rozvodnice umístěné v uzavřených místnostech (bytech apod.) musí být upraveny tak, aby je bylo možné zaplombovat.

Pro barevné označení kabelů platí ČSN 34 0165. Doporučuje se, aby fázové vodiče hlavních (stoupacích) vedení byly rozlišeny barvou izolace nebo jiným spolehlivým označením. Barvy odboček k elektroměrům musí přitom souhlasit s barvou vodičů stoupacího vedení, z kterého odbočuje.

Pouze v mizivém procentu bytových domů se v ČR používal způsob provedení elektrických rozvodů s hlavním domovním vedením ukončeným v místnosti, kde jsou soustředěny elektroměry, jističe před nimi a relé HDO všech bytů. Tento způsob provedení je používán jako základní např. v SRN, neboť snižuje riziko v případě požáru a neodborných zásahů.

Napojení na hlavní domovní vedení a základní provedení

Distribuční síť v oblasti s výstavbou bytových domů (v nichž není elektřiny užíváno pro vytápění) byla a je zásadně řešena jako kabelová s připojením objektu smyčkou. Připojení objektu k distribuční síti je zásadně řešeno kabelem, na počátku je toto hlavní domovní vedení (HDV) připojeno v hlavní domovní skříni (HDS) přístupné z veřejného vnějšího prostoru. Z HDS je vedena vodorovná část HDV do prostoru uvnitř objektu kde se mění na svislou část jedním z těchto způsobů

  • na povrchu uložená v technických chodbách nepřístupných veřejnosti;

  • volně uložená v prostorech pouze k tomu určených, nepřístupných veřejnosti (uzavřené prostory pod schodišti apod.;

  • v kabelové trase pod podlahou suterénu tvořené betonovými tvárnicemi.

V průběhu předprojektové přípravy je nutno projednat připojovací podmínky pro:

  • silová zařízení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy;

  • napojení na síť nebo sítě elektronických komunikací jednoho nebo více poskytovatelů, které s dodatečnou flexibilitou pokryje současné i budoucí možné potřeby zákazníka zejména s ohledem na hlasové (telefonní), datové (připojení k internetu, přenos dat spotřeby energií, inteligenci budovy/domácnosti apod.), video (TV, HDTV, VoIP) a audio (R, evakuační R) služby s možností volby mezi poskytovateli.

Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, což znamená rovněž zajištění odpovídajících prostor pro umístění rozvaděčů elektronických komunikací (samostatná místnost, případně část technického podlaží).

Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti (pokud je požadována) předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden (viz soubor ISO 834 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2).

Veškeré prostupy podzemní prostupy kabelů z terénu do budovy je třeba zajistit proti vnikání vlhkosti do budovy. V případě, že je v místě objektu rozveden plyn, je nutné rovněž tyto prostupy zajistit proti vnikání plynu do budovy.

Je-li objekt vybaven náhradním zdrojem elektřiny, který je určen k napájení vnitřních elektrických rozvodů, musí tento zdroj a jeho připojení vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-551 ed. 2. Náhradní zdroje určené pro ostrovní provoz nesmějí být k vnitřním rozvodům, určeným v normálním provozu pro napájení z distribuční sítě, připojovány.

Pro připojování odběrných elektrických zařízení na veřejný rozvod elektřiny platí Pravidla provozování distribučních soustav, pro přípojky dále ČSN 33 3320.

Pravidla provozování distribučních soustav schválená Energetickým regulačním úřadem jsou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za zařízení umožňující vypnutí elektrické energie objektu/stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb, je možné považovat pojistky v hlavní domovní skříni jistící hlavní domovní vedení, případně odbočku k elektroměru.

Svislá část HDV je vedena ve svislé trase probíhající jednotlivými podestami, kde jsou umístěny elektroměrové rozvaděče obsahující v typických podlažích elektroměry jednotlivých bytů a jištění před nimi.

V této trase jsou rovněž stoupací vedení pro elektrická zařízení umístěná na střeše a některá vedení sdělovací (státní telefon; vedení dorozumívací; zvonková signalizace; rozhlas po drátě, výjimečně STA). Dále jsou zde uložena stoupací vedení společné spotřeby domu - umělé osvětlení komunikací v domě atd. Pro tyto rozvaděče se pro některé starší stavební soustavy panelových bytových domů (například G57) na stavbě připravoval výklenek s úpravami, nebo výklenek na výšku podlaží. U později užívaných typů panelových bytových domů byly užívány prefabrikovaná elektroměrová jádra (elektroměrové rozváděče) vyráběná zásadně na výšku podlaží, určená buďto pro montáž do výklenku, s povrchovým pláštěm pouze v přední části (například JOZ) nebo do prostoru podesty, s pláštěm z čelní a obou bočních stran (například JOP). Tato jádra již z dnešních požadavků na bezpečnost nevyhovují (pro schodiště a podesty bytového domu je třeba uvažovat s vnějším vlivem obvykle BD3) a je třeba při rekonstrukci je nahradit například rozvodnicemi RPE, viz obr.15-2, 15-3, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...