dnes je 24.7.2024

Input:

Právní úprava cenných papírů

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1
Právní úprava cenných papírů

Mgr. Jana Rejtarová

Právní úprava cenných papírů je obsažena zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále také v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech, zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Účinností nového občanského zákoníku byl zrušen zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. NOZ obsahuje obecnou úpravu cenných papírů v části věnující se věcem a jejich rozdělení, konkrétně v ustanoveních § 514 až 544 NOZ, cenné papíry jsou však dále zmíněny i v jiných částech občanského zákoníku. Významným posunem nové právní úpravy je skutečnost, že jsou cenné papíry výslovně označeny za věci, nikoliv za jiné majetkové hodnoty jako tomu bylo dosud.

Definice cenného papíru

NOZ podává oproti předchozí právní úpravě definici cenného papíru. Podle ní je cenný papír listinou, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Znamená to, že právo je vtěleno v listinu. Listinou přitom může být jakýkoliv hmotný subtstrát, jeho kvalita nijak nesouvisí s hodnotou cenného papíru. Dokonce nemusí jít ani o listinu v pravém slova smyslu, musí jít o takovou hmotnou movitou věc, na kterou lze zachytit text. Vypíše-li někdo směnku na částku 100 000 Kč na ubrousek v restauraci, pak bude-li směnka splňovat všechny zákonné náležitosti, má stejnou hodnotu jako směnka vystavená na stejnou částku na luxusním papíře. Listina je však pro existenci cenného papíru klíčová. Dojde-li ke zničení listiny, zaniká právo do ní vtělené. Aby mohlo být právo obsažené v listině uplatněno, je třeba listinu předložit. Z této zásady existují zákonné výjimky, kdy lze právo spojené s cenným papírem od cenného papíru oddělit a převést samostatně bez cenného papíru, jde například o samostatně převoditelná práva u akcie (takovým je například právo na podíl na zisku či přednostní právo na upisování akcií). Současně platí, že splní-li dlužník osobě, která mu cenný papír předloží, jeho závazek zanikne, a to i kdyby osoba, která cenný papír předložila, nebyla jejím řádným majitelem. Z hlediska právního rozdělení věcí je cenný papír věcí hmotnou a movitou. Cenný papír může být předmětem zástavního práva a je rovněž způsobilým předmětem vydržení.

Práva inkorporovaná do cenného papíru nelze uplatnit a převést na jiného bez cenného papíru. Právo spojené s cenným papírem lze od cenného papíru oddělit a převádět samostatně jen tehdy, připouští-li takový postup zákon výslovně. Tak je tomu např. v ustanovení § 156a ObchZ (nyní § 281 ZOK).

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2881/2009

Funkce cenného papíru

Cenné papíry mají své nezastupitelné místo jak v soukromých, tak v obchodních vztazích. Mohou plnit různé funkce, od prostředku umožňujícího platby (směnka, šek), zakládajícího účast na společnosti (akcie), po prostředek umožňující poskytnutí úvěru (dluhopisy).

Forma cenného papíru

Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. NOZ obsahuje vyvratitelnou domněnku, podle níž je-li v cenném papíru obsaženo jméno oprávněné osoby, jde o cenný papír na řad. Naopak, pokud cenný papír jméno oprávněné osoby neobsahuje, jde o cenný papír na doručitele. Forma určuje způsob převodu cenného papíru.

Cenný papír na doručitele

Cenný papír na doručitele neobsahuje jméno oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je tak osoba, která cenný papír dlužníkovi předloží. Cenný papír na doručitele se převádí jeho předáním. Cenným papírem na doručitele je kupón (představuje právo na výnos, ať jde o právo na výplatu finančního obnosu, či právo na slevu) a opční list (předložením opčního listu získá osoba, která jej předložila, právo na upsání akcií, kdy podmínky, například lhůta pro uplatnění práva apod., jsou uvedeny přímo v opčním listu). Povinná osoba musí předkladateli plnit, ledaže by věděla, že osoba, která cenný papír předložila, není oprávněnou osobou.

Cenný papír na řad

Cenný papír na řad je ten, který obsahuje jméno oprávněné osoby. Ve prospěch oprávněné osoby může být cenný papír buď přímo vydán, nebo je na cenném papíru uvedena v řadě tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...